İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü- İstanbul
İşin Adı Hizmet Araçlarının İhtiyacını Karşılamak Üzere Akaryakıt Satın Alınması İşi
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.06.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 14.06.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/225183

1-İdarenin
a) Adresi : BAĞLARBAŞI MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO: 27 34844 MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163998908 - 2163998907
c) Elektronik Posta Adresi : ulasimhizmetleri@maltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 500.000 litre Motorin (Diğer) Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Maltepe Belediye Başkanlığı hizmet araçlarına pompa teslimi olarak teslim edilecektir. Taşıt Tanıma Sistemi bulunan araçlar yurt genelinde yüklenici firmanın bulunduğu dağıtım istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarınca alacaktır. Belediyemiz çevre bakımı ve düzenlemeleri için kullanılan çapa, tırpan, çim biçme makinesi vb. araçlar ile Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan jeneratör gibi makineler için bidon ve benzeri kaplarla da teslim alınabilir. Ayrıca İdare gerek gördüğünde toplu alım yapabilir. Toplu alım söz konusu olduğu zaman akaryakıt, belirtilen ihtiyaç miktarı kadar İdarenin göstereceği depolara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdarenin hizmet araçlarına akaryakıt teslimatı; pompa teslimi olarak veya Taşıt Tanıma Sistemi bulunan araçlar için ise yurt genelinde yüklenicinin bulunduğu dağıtım istasyonlarından derhal yapılacaktır. İdarenin makinelerine (jeneratör, çim biçme makinesi vb.) akaryakıt teslimatı; bidon veya benzeri kaplarla idarenin yazılı veya sözlü talebinden itibaren en geç 1 iş günü içerisinde, toplu alım yapılacağı zaman ise İdarenin belirteceği depolara, idarenin yazılı veya sözlü talebinden itibaren en geç 2 iş günü içerisinde yapılacaktır. Toplu alımlarda süre, alım miktarı göz önünde bulundurularak ve yüklenici ile mutabakat sağlanarak İdarenin inisiyatifinde uzatılabilir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9. KAT - FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. NO: 292 MALTEPE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.06.2019 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

İstekli; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise, bayisi olduğu kuruluştan alınmış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik sözleşmesi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9. KAT - FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. NO: 292 MALTEPE / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALK MASASI BİRİMİ - FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. NO: 292 MALTEPE / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.