İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Maksam Makina Ve Maske Fabrikası Müdürlüğü -ticaret Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı 2 Kısım 10 Klm Maske Ve Süzgeç Alüminyum Parça Fason Üretimi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/237990
İşin Adı : 2 Kısım 10 Klm Maske Ve Süzgeç Alüminyum Parça Fason Üretimi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : HARMAN MAHALLESI ABDÜLHAKHAMIT CADDESI 68/B 06470
b) Telefon ve faks numarası : 3123687870 - 3123691658
c) Elektronik posta adresi : mkemaksam@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kısım Süzgeç Gövdesi - 30.000 Adet – Mal Alımı Süzgeç Kapağı - 30.000 Adet – Mal Alımı Süzgeç Kapak Desteği - 30.000 Adet – Mal Alımı II. Kısım Diyafram Kapağı (Kaplamasız) –10.000 Adet Ayırıcı Halka (Kaplamasız)-10.000 Adet Panjurlu Kapak (Kaplamasız)-10.000 Adet Büyük Kapak (kaplamasız)-10.000 Adet Büyük Yarıklı Pul- 20.000 Adet Küçük Yarıklı Pul-10.000 Adet Diyafram Bileziği-10.000 Adet
b) Teslim [yeri / yerleri] : Malzemeler, İdarenin adresindeki malzeme ambarına teslim edilecektir
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Teslim programı ihale dokümanında belirtilmiştir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İsteklilerin, son beş (5) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, kabul işlemleri tamamlanmış, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %10 (Yüzdeon) oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Alüminyum vb. hammaddelerden yapılan imal ve/veya satış işine benzer işler benzer iş olarak kabul edilecektir

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ayrıca, yukarıdaki numaralar ile irtibat kurularak İdarenin Halk Bankası Natoyolu Şubesi TR84 0001 2001 4900 0013 0000 01 No.lu hesabına doküman bedeli yatırılarak alıcı ödemeli kargo ile gönderilmesi istenebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir..

11. İdare, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.