İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Kocaeli Üniversitesi
İşin Adı 3700 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ve 42000 Litre Motorin (diğer)
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.07.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 2.07.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/268891

1-İdarenin
a) Adresi : KOCAELI ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ UMUTTEPE YERLESKESI 41380 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0262 303 11 06 - 0262 303 11 13
c) Elektronik Posta Adresi : imid@kocaeli.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3.700 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 42.000 Litre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firmanın göstereceği akaryakıt istasyonlarından teknik şartnamede belirtilen şekilde akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : 06.08.2019 - 30.06.2020 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380 KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 02.07.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İsteklinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olması halinde iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansı Belgesinin; bayii olması halinde iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş istasyonlu Bayilik Lisansı belgesinin aslı, noter veya idaremizce “aslı idarece görülmüştür.” onaylı birer örneği sunulmalıdır.

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise, teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesinin aslı, noter veya idaremizce “aslı idarece görülmüştür.” onaylı birer örneği sunulmalıdır.

3) Yetkili idareden usulüne uygun olarak alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı, noter veya idaremizce “aslı idarece görülmüştür.” onaylı birer örneği sunulmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380 KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Hüküm bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer ikincil mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.