İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
İşin Adı Akü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı 2019 Yılı Bakım Onarım Malzemesi
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.07.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 1.07.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/274638

1-İdarenin
a) Adresi : AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : (272) 218 13 41 - (272) 228 12 60
c) Elektronik Posta Adresi : yapi@aku.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
AKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere 134 Kalem malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Depoları
c) Teslim tarihi : İhale konusu işin teslim programı ile denetim, muayene ve kabul işlemleri sözleşme tasarısına ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleye ilişkin denetim, muayene ve kabul işlemlerine dahil yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde mal teslim edilecektir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu Gazlıgöl yolu 5.km.Rektörlük Binası C Blok Zemin Kat İhale Salonu AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 01.07.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin25x1/2'' İç Dişli Manşon Geniş Derin (pprc), 25'lik Manşon (pprc), 25'lik Küresel Plastik Vana (pprc), 63'lük Çelik Tamir Kelepçesi, 75'lik Çelik Tamir Kelepçesi, 90'lık Çelik Tamir Kelepçesi, Metal Çarpmalı Sprink(Ayarlanabilir-Açılı), 10-15 Metre Arası Atan Rotor Fiskiye, Vana Kutusu Jumbo, 50 lik selenoid vana, 63'lük Selenoit Vana, 20'lik PE100, 10 atü Kangal Boru, 50'lik PE100, 10 atü Kangal Boru, 63'lık PE100, 10 atü Kangal Boru, 90'lık PE100, 10 atü kangal boru, Normal çeşme musluğu (uzun), Normal çeşme musluğu (kısa), Deve boynu çift girişli mix batarya, 100 lük wc gırtlak hortumu, 100 lük wc S, Sarı doğalgaz teflon bant, Sarı nipel 1/2-1/2 iç dış, 70cm'lik Diş dişliFilekslihortum 1/2, Çamaşır mak Pis su hortumu 3mt, Çamaşır mak. Temiz su hortumu 3mt, Pas sökücü spy, 70cm'lik Diş dişli Fileksli hortum 1/2, 70cm'lik Fileksli hortum 3/8-3/8, Sarı nipel 3/8-1/2 dış dişli, Sarı nipel 3/8-3/8, Sarı nipel 1/2-1/2, Klozet iç takımı, Tağret çubuğu uzun (34-36 cm'lik), Top conta, Uzatma 1/2-1/2 2cm'lik, Uzatma 1/2-1/2 1cm'lik, Ara musluk, Mini küresel vana, PPRC 25x20 rediksyon, PPRC20'lik T, PPRC20'lik boru, Selülozik siyah yağlı boya, Selülozik tiner 12 lt, yol çizgi boyası (oksit sarı), Yol çizgi tineri, Tavan boyası Beyaz, Silikonlu dış cepe boyası Beyaz, Silikonlu iç cepe boyası Beyaz, Silikonlu iç cepe boyası Lületaşı, Hızlı yapıştırıcı, Reçineli kablo ek mufu (3*35+16) kablo için), Reçineli kablo ek mufu (4*6 kablo için), Astronomik zaman saati, 3*63 w otomat (C sınıfı), 40*25 yapışkanlı kablo kanalı, 16*16 yapışkanlı kablo kanalı, 25*16 yapışkanlı kablo kanalı, 4'lü grup priz, 3'lü grup priz, 9 W Led ampul, 5X4 mm² NYY kablo, 4X6 mm² NYY kablo, 3X1,5mm² TTR kablo, Mermer yapıştırıcı (akemi) 1 kg'lık, Kapı hidroliği(kapı çek), 2,50 li kaynak elektrodu kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teklifler 01.07.2019 tarihi saat 13:30'a kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu Gazlıgöl yolu 5.km.Rektörlük Binası B Blok 3.kat Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na, 01.07.2019 tarihi saat 13:30'dan itibaren ihale saatine kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu Gazlıgöl yolu 5.km. Rektörlük Binası C Blok Zemin Kat İhale Salonu AFYONKARAHİSAR adresinde sunulacaktır.adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.