İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Afyonkarahisar Merkez Ve İlçe Birimlerinde Bulunan Hizmet Binalarının Isıtılmasında Kullanılmak Üzere Toplam 875 Ton Kaloriferlik Kömür
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.07.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 9.07.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/273463

1-İdarenin
a) Adresi : Hattat Karahisar Mahallesi Milli Birlik Caddesi No.106/2 Merkez/AFYONKARAHİSAR 03100 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722138008 - 2722138019
c) Elektronik Posta Adresi : afyonkarahisar@pol.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Afyonkarahisar Merkez ve İlçe Birimlerinde bulunan hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere , Kaloriferlik Kömür ( Portakal) 60-150 mm boyutunda : 120 Ton, Kaloriferlik Kömür ( Fındık ) 10-18 mm boyutunda : 755 Ton 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası120 Ton Portakal Kömür, 50 Ton Fındık Kömür İl Emniyet Müdürlüğü Mobesse Hizmet Binası 50 Ton Fındık Kömür İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 23 Ton Fındık Kömür İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 50 Ton Fındık Kömür İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binası42 Ton Fındık Kömür Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası60 Ton Fındık Kömür Bayat İlçe Emniyet Amirliği55 Ton Fındık Kömür Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası33 Ton Fındık Kömür Dazkırı İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası25 Ton Fındık Kömür Dinar Bölge Trafik İstasyon Amirliği hizmet binası11 Ton Fındık Kömür Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası15 Ton Fındık Kömür Emirdağ Bölge Trafik İstasyon Amirliği hizmet binası7 Ton Fındık Kömür Evciler İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası15 Ton Fındık Kömür Hocalar İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası25 Ton Fındık Kömür İhsaniye İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası30 Ton Fındık Kömür İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 120 Ton Fındık Kömür Kızılören İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası11 Ton Fındık Kömür Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası30 Ton Fındık Kömür Sandıklı Bölge Trafik İstasyon Amirliği hizmet binası13 Ton Fındık Kömür Sinanpaşa İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası45 Ton Fındık Kömür Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası30 Ton Fındık Kömür Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 15 Ton Fındık Kömür
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasına müteakiben 30 gün içinde Sözleşme tasarısı madde: 10.1.1 de belirtilen yerlere teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Memurlar Lokali
b) Tarihi ve saati : 09.07.2019 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış,

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ,
Satış izin Belgesi,
Bayilik belgesi,
Satışını Yaptığı kömüre ait analiz belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan Her türlü Kömür Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir



5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amiriliği Hattatkarahisar Mahallesi Milli Birlik Caddesi No.106/2 merkez/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.



14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.