İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Konya B.b. Su Kanal İdaresi
İşin Adı Soft Starter
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.07.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 9.07.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/274444

1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
MUHTELİF GÜÇ VE AKIMLARDA 56 ADET SOFT STARTER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KOSKİ MERAM ARİF BİLGE TESİSLERİ
c) Teslim tarihi : MALZEMELERİN TAMAMI SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 60 GÜN İÇERİSİNDE TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 09.07.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı veya teknolojik ürün deneyim Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

e) İsteklinin Türkiye'de yetkili bayii veya distribütör olduğunu gösterir onaylı belge.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklinin, teklif edilen malzemelerin, Türkiye'de yetkili servisi olduğuna dair imalatçı firma veya yetkili distribütör onaylı belge.

4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

Üretici firma ISO EN 17025 ve CE belgelerine sahip olacak ve firmalar teklifleriyle birlikte bu belgeleri ihale teklif dosyalarında sunacaklardır.

3.Yolvericilerin genelde ISO, VDE, IEC standartlarından birini taşıması yeterlidir. Özelde ise konvertörler için elektromağnetik etkilenmeme (gürültü seviyesi), harmonik bastırıcı filtreler ve çalışması gereken şebeke ortamları için endüstriyel tip EMC ve RFI dahili olarak mevcut olacak ve  IEC 61800-3, EN55011, EN50081-1-2, EN50082-1-2, EN61000-6-1,2,3,4,5, IEC68-2-3, IEC1000-4-3, VDE0160-IEEE519 standartlarına göre test imkanı olacaktır. Cihazların Güvenlik ve EMC için AB uygunluk beyanları ihale dosyasında sunulacaktır. Cihaz aşağıdaki güvenlik ve EMC sınıflarını sağlayacaktır.

Güvenlik: EN 50178 (1997), EN 60204-1 (1996), EN 60950 (2000, 3’üncü emisyon), CE, UL, CUL, FI, GOST R, IEC 61800-5

EMC: Bağışıklık, tüm EMC koşullarını yerine getirecektir.

Emisyonlar,

EMC düzey C: EN 61800-3 (1996)+A11 (2000)(1’inci ortam, kısıtlamasız kullanım); EN 61000-6-3;

EMC düzey H: EN 61800-3 (1996)+A11 (2000)(1’inci ortam, kısıtlamalı kullanım); EN 61000-6-4

EMC düzey L: EN 61800-3 (1996)+A11 (2000)(2’inci ortam)

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMEDE Kİ BÜTÜN HUSUSLARI İÇEREN KATALOG VS.DÖKÜMANLAR , YABANCI MENŞELİ ÜRÜNLERİN ORJİNAL KATALOGLARI VE TÜRKÇE TERCÜMELERİ BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN MALZEME TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

SOFT STARTER SATIŞLARI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.