İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(tıgem) Merkez- Ankara
İşin Adı Elektrik Malzemesi
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.07.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 9.07.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Birden fazla idarenin bir araya gelmesiyle çerçeve anlaşma yapılacak olup, bu anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapabilecek idareler idari şartnamede yazılıdır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/255063

1-İdarenin
a) Adresi : Karanfil Sk. No:62 06100 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 417 84 70 - 0 312 417 78 39
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tigem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve tahmini miktarı :
Çerçeve Anlaşma Kapsamında 61 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpnar/ŞANLIURFA, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Kadınhanı/KONYA, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Akçadağ/MALATYA, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü Lüleburgaz/KIRKLARELİ, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.07.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere listeye alınacak teklifler sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat çerçeve anlaşma imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İhale sonucunda 12 ay süreli çerçeve anlaşma imzalanacaktır. 

13. İhale sonucunda üçten az olmamak üzere yeterli olduğu tespit edilen 25 (Yirmibeş) istekli ile çerçeve anlaşma imzalanacaktır. 

14. Çerçeve anlaşma yapılmış olması idareye çerçeve anlaşma konusu alımlar yönünden alım yapma yükümlülüğü getirmez. 

15.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.