İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Obruk Hes İşletme Müdürlüğü- Çorum
İşin Adı Vibrasyon Ölçüm Sistemi Kurulması İşi
İlan Tarihi 14.06.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.06.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 28.06.2019 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/273280
İşin Adı : Vibrasyon Ölçüm Sistemi Kurulması İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Mehmet Dede Obruk Köyü Mehmet Dede Obruk Köyü Mevki 1
b) Telefon ve faks numarası : 3647262088 - 3647262088
c) Elektronik posta adresi : serdar.kiyak@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğüne Vibrasyon Ölçüm Sistemi Kurulması İşi
b) Teslim [yeri / yerleri] : EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalandığı tarih müteakip 60 (altmış) takvim günü içinde malzemeler teslim edilecektir. Malzemenin teslimi müteakip 7 takvim günü içinde yer teslimi yapılacaktır. Yer teslimi sonrası emre amade üniteler için montaj işleri başlayacaktır. Montaj, test, devreye alma, vb. işler, İdare kaynaklı sebepler haricinde her bir ünite için 15 (on beş) takvim günü içerisinde bitirilecektir.(emre amade 3 ünite için toplam 45 gün). 4.Ünitenin hazır hale gelmesi sonrası İdare tarafından yükleniciye bildirim yapılacak olup bildirim tarihi itibariyle 20 takvim günü itibariyle ünitenin montaj, test ve devreye alınması tamamlanacaktır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 28.06.2019 - 15:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İstekliler, ilk ilan tarihinden itibaren Türkiye sınırları içerisinde geriye doğru son beş yıl içinde teklif bedelinin en az %25’ine kadar tek sözleşmeye ilişkin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu alım veya benzer işlere ait iş deneyim belgelerini vereceklerdir. 

Benzer İş: Herhangi bir enerji üretim santralinde veya üretim tesisinde kurulan online vibrasyon izleme sistemi veya herhangi bir üretim tesisinde kurulan vibrasyon ölçüm ve izleme sistemi benzer iş olarak kabul edilecektir