İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ataşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Cins Ve Miktarlarda Araç Kiralama İşi
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/384138

1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros M. Şebboy Sk. No:4/A 34746 Batı Ataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165705000 - 2166870767
c) Elektronik Posta Adresi : arzu.cakin@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
28 kalem; 213 ad.araç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ataşehir ilçe sınırları ve idarece görevlendirilecek yerler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ATAŞEHİR BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI 7.KAT
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 6. maddesinde belirtilen yük, eşya ve yolcu taşıma faaliyetlerini yürütebilmesi için zorunlu olan B2 veya D2  (otobüs ve minibüsler için) , K1 (kamyon ve kamyonetler için)yetki belgeleri ile Tursab A Grubu Seyahat Acenteliği belgelerininin aslını veya noter tasdikli suretlerini  teklif zarflarında vermek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden,hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Tip No -İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması  - Miktar  -  Kendi Malı Olma Durumu
2.grup: Binek Oto Hizmet Aracı (en az 1364 cc – 66 kw Oto. Vites Üst Orta Sınıf Sedan) 12ad.- 3 adedi kendi malı olacaktır.
3.grup: Binek Oto Hizmet Aracı (en az 1248 cc – 66 kw Oto. Vites Orta Sınıf Sedan) 10ad.- 3 adedi kendi malı olacaktır.
4.grup: Binek Oto Hizmet Aracı (en az 1248 cc – 66 kw) 45ad.- 9 adedi kendi malı olacaktır.
5.grup: Tek Sıra Koltuklu Arkası Kapalı Panelvan Araç 6ad. 2 adedi kendi malı olacaktır.
7.grup: Çift Sıra Koltuklu Camlı-Çift Sürgü Kapılı Kombi Tipi Kamyonet 27ad. 9 adedi kendi malı olacaktır.
8.grup: 12 m3’lük Kamyonet 9ad. 3 adedi kendi malı olacaktır.
9.grup:  En az 35+1 Kişilik Otobüs 10ad.- 3 adedi kendi malı olacaktır.
10.grup: En az 29+1 Kişilik Otobüs 8ad.- 3 adedi kendi malı olacaktır.
11.grup: En az 16+1 Kişilik Minibüs 18ad.- 5 adedi kendi malı olacaktır.
12.grup: En az 14+1 Kişilik Minibüs 9ad. 3 adedi kendi malı olacaktır..
13.grup: Çift Sıra Koltuklu, Açık Kasa Kamyonet 34ad. 9 adedi kendi malı olacaktır.
14.grup: Tek Kabin Damperli Kamyon (7 m3) 9ad. 3 adedi kendi malı olacaktır.
15.grup: Kaldır - Götür Kurtarıcı 1ad. 1 adedi kendi malı olacaktır
17.grup: 12 m3’lük Frigo Kasa Kamyonet 1ad. 1 adedi kendi malı olacaktır.
19.grup: Sokak Hayvanları Takip Aracı (Çift Kabin) 1ad. 1 adedi kendi malı olacaktır.

İstekliler teknik şartnamenin (H) bendinde belitilen yukarıdaki listede bulunan kendi malı olma şartı aranan  araçlar için noter tasdikli ruhsat fotokopilerini veya Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41.maddesi hükmü doğrultusunda istenilen Belgeleri teklif dosyalarında sunması zorunludur


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş binek araç ve iş makinesi kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI 7.KAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.