İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İşin Adı Petrol Ve Petrol Türevli Atıkların Taşınması Hizmet Alımı
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/349365
İşin Adı : Petrol Ve Petrol Türevli Atıkların Taşınması Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - İstisna Kapsamında Yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 34367
b) Telefon ve faks numarası : 4446234 - 2123435501
c) Elektronik posta adresi : info@enerji.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.enerji.istanbul
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8.000 Ton Petrol ve Petrol Türevli Atıkların Taşınması Hizmet Alımı
b) Yapılacağı Yer : İstanbul ilinde yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) aydır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İDTM Blokları A2 Blok Kat:17 Ofis No:467 Yeşilköy–Bakırköy/İST
b) Tarihi ve saati : 22.08.2019 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Asgari 13.05.08 tehlikeli atık kodlu atıkları taşıyabilecek yeterlilikte Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80' inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25' den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70' ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10' unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30' undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her Türlü Petrol ve Petrol Türevli Atıkların Taşınmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Tekliflerin geçerlilik süresi

5.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 – doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

6 - Teklif fiyata dahil olan giderler

6.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile eğitim, ulaşım, nakliye ve yaptırılması gerekli ise her türlü sigorta giderleri, Kamu İhale Kurumuna ödenmesi gereken masraflar, ihale karar masrafları ve işin Teknik Şartnameye uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli tüm masraflar teklif fiyatına dahil edilecektir.

6.2. 6.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

6.3.1. İşin Teknik Şartnameye uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli giderler teklif fiyata dahildir.

6.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

7 - Geçici teminat

7.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

7.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

7.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8. Diğer Hususlar

İhaleye katılmak için ihale dokümanı satın alınması şarttır. İhale doküman bedeli KDV dahil 100 TL olup İdarenin Ticaret Müdürlüğünden görülebilir ve satın alınabilir. Kesin Teminat Mektubu 01.06.2020 tarihine kadar geçerli olmalıdır.