İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı
İşin Adı 248 Kalem Yedek Parça Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.09.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.09.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/380638
İşin Adı : 248 Kalem Yedek Parça Malzemesi Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 41650
b) Telefon ve faks numarası : 2624141129 - 2624147943
c) Elektronik posta adresi : denikmerted@dzkk.tsk.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 248 KALEM YEDEK PARÇA MALZEMESİ ALIMI
b) Teslim [yeri / yerleri] : DENİZ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI GÖLCÜK/KOCAELİ
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşin süresi, sözleşme imzalandıktan sonra takip eden günden itibaren 22, 23, 33, 34, 35, 40, 44, 46, 70, 90, 91, 96, 103, 110, 118, 223, 225. sıradaki malzemeler için 180 (yüzseksen), 233, 239. sıradaki malzemeler için 240 (ikiyüzkırk), 231. sıradaki malzeme için 270 (ikiyüzyetmiş), 230. sıradaki malzeme için 600 (altıyüz) diğer malzemeler için 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : GÖLCÜK İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 18.09.2019 - 10:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. Alıma katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Alıma katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş alıma katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, İş Ortaklığı Beyannamesi,

4.15.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça 4.1.1. ve 4.1.5.’te yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.5.2. İstekli, şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını beyan edecektir. Ayrıca, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda; bu şirketi, Sermaye şirketinde ortak olmaları durumunda ise, sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaları durumunu beyan edecektir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.1.6 Alım konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu alıma, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. Alım dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Alım dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi üzerinden incelenebilir ve Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresinden görülebilir.

7.2. İsteklilerden alıma katılmak isteyenlerin alım dokümanını ihale komisyonundan bedelsiz olarak teslim alması zorunludur.

8. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Alım sonucu, üzerine alım yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Alım konusu işlerin tamamına teklif verilebileceği gibi her bir kalem bir kısım olarak kabul edildiğinden kısmi teklif de verilebilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, alım tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak alıma teklif verilemez. 

14. Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi: Alımda esas alınacak para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden olacaktır.

15. Malzemeler Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ teslim edilecektir

16. Bu alım için fiyat farkı verilmeyecektir.

17. Alım konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

18. Alım, Uluslar arası kabul gören  stok/parça numarasına göre yapılacaktır.

19. Bu alımda KDV ödenmeyecektir.

20. Bahse konu malzeme/malzemeler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b. maddesi uyarınca düzenlenen 17 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12. maddesi gereği pazarlık usulü ile satın alınacaktır.

21. Diğer hususlar:

Alım, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.