İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(eüaş) Obruk Hes İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Obruk Hes Kontrol Ve Koruma Sistemi Rehabilitasyonu Kapsamında Koruma Rölelerinin Değişimi İşi
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.08.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 28.08.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/377071
İşin Adı : Obruk Hes Kontrol Ve Koruma Sistemi Rehabilitasyonu Kapsamında Koruma Rölelerinin Değişimi İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Mehmet Dede Obruk Köyü Mehmet Dede Obruk Köyü Mevki 1
b) Telefon ve faks numarası : 3647262070 - 3647262088
c) Elektronik posta adresi : serdar.kiyak@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Obruk Hes İşletme Müdürlüğü Kontrol ve Koruma Sisteminin Rehabilitasyonu Kapsamında Koruma Rölelerinin Değişimi İşi
b) Teslim [yeri / yerleri] : Ürün, EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü ( Mehmet Dede Obruğu Mevkii DODURGA/ÇORUM ) ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip 100(yüz) takvim günü içinde iş kapsamındaki tüm malzemeleri İşletmeye teslim edecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 28.08.2019 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin geriye dönüş 5(beş) yıl içerisinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az % 40 oranı tutarında iş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

Benzer İş: Herhangi bir enerji üretim santralinde veya trafo(şalt) merkezinde, orta gerilim veya yüksek gerilim kısımlarının koruma rölesi montajı ve devreye alması veya koruma rölesi değişimi ve devreye alması veya koruma rölesi yenilemesi ve devreye alması veya koruma rölesi devreye alması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.3.2. İstekliler yer görme ve yeterlilik koşullarında belirtilen özellikte, röleye ait memnuniyet veya referans mektuplarının Türkçe ve yazıldığı dildeki aslını teklif dosyalarında sunacaktır.

4.3.3.İstekliler teklif dosyalarında iş kapsamında kullanacakları tüm malzemelerin marka, model, sayılarını ve birim fiyatlarını ve işçilik fiyatını belirten bir tabloyu teklif eklerinde sunacaklardır.

4.3.4. İstekliler, aşağıda a, b ve c bentlerinde istenilen belgelerden en az birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgelerden en az birini teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.