İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Sinop Merkez Ve İlçelerindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Okul Ve Kurumların Yakacak ( 4527 Ton, Portakal 70 Ton Fındık, 33 Ton Ceviz: 135 Ton Odun Ton Kalyak Ve 4000 Litre Motorin) Alımı İşi
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/383180

1-İdarenin
a) Adresi : KEFEVI MAH. HÜKÜMET CAD. 57100 SİNOP MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : 3682611987 - 3682611507
c) Elektronik Posta Adresi : butce57@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 8 ilçe ve merkez ilçede bulunan okul ve kurumların ısınma amaçlı katı yakıt (kömür ve odun), sıvı yakıt (Kalyak ve motorin) satın alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TEKNİK ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLEN OKUL VE KURUMLARIN DEPOLARINA
c) Teslim tarihi : MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 45 GÜ İÇERİSİNDE TEKNİK ŞARTNAME EKİDE BELİRTİLEN OKUL VE KURUMLARIN DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.KÖMÜR İÇİN 

 

- İLGİLİ KURUMDAN ALINAN KATI YAKIT SATIŞ İZİN BELŞLGESİ ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDECEKTİR

2. KALYAK VE MOTORİN İÇİN 

A ) İSTELİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE EPDK TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ

B)  İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ

C ) İSTEKLİ EPDK DAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMŞ İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ SUNMAK ZORUNDADIR


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İSTEKLİLER KÖMÜR, ODUN, SIVI YAKIT SATIŞ VE DAĞITIM İLE İLGİLİ DAHA ÖNCEKİ GİRMİŞ OLDUKLARI İHALELERDEN ALIMŞ OLDUKLARI İŞ DENEYİM BELGELERİNİ SUNACAKLARDIR5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.