İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu)
İşin Adı Muhtelif Debi Ve İrtifada Kademeli Yatay Milli Motopomp
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.09.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 12.09.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/375034

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932831
c) Elektronik Posta Adresi : izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
9 KALEM MUHTELİF DEBİ VE İRTİFADA KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZSU Sular İşletmesi Gaziler Cad.No:373 Halkapınar-İZMİR adresindeki Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Ambarıdır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 14:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

-Yetkili Satıcı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde; Yetkili Satıcılık Belgesi, teklife konu mal/malların  imalatçısı tarafından teklif verenin adına düzenlenmiş olacaktır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN ISO 9905 Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, isteği yapılan her bir kademeli yatay milli motopompa ait

Debiye göre basma yüksekliği H=f(Q),

Debiye göre güç N=f(Q),

Debiye göre verim n=f(Q) karakteristik eğrilerini vereceklerdir. Karakteristik eğrilerin sunulduğu form üzerinde; istenilen noktadaki,debi,irtifa,motor gücü,pompa verimi ile maksimum mil gücü noktasındaki motor gücü bu form üzerinde açıkca belirtilecektir.

İstekliler ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için gerekli olan EK-2 tablosunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihaleninKADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:5 Lt/Sn Hm:40 mSS), KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:5 Lt/Sn Hm:85 mSS), KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:5 Lt/Sn Hm:110 mSS), KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:15 Lt/Sn Hm:35 mSS), KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:35 Lt/Sn Hm:35 mSS), KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:15 Lt/Sn Hm:40 mSS), KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:15 Lt/Sn Hm:80 mSS), KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:25 Lt/Sn Hm:60 mSS), KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP (Q:75 Lt/Sn Hm:115 mSS) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 K:Z KONAK İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.