İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı 2019 Yılı Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Beton Parke Ve Bordür Mal Alım İşi
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 9.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/378019

1-İdarenin
a) Adresi : Urla Belediyesi Şantiyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uyal Caddesi No: 6 35430 URLA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327541144 - 2327541145
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@urla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
10.000 Metrekare Beton Parke Taşı (20x16x8cm) 10.000 Metre Beton Bordür Taşı (70x 18/15x30cm) 3.000 Metre Beton Çim Bordür (50x10/7x20cm) 3.000 Metre Beton Yağmur Oluğu (33x50x12cm)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malın teslimatı , idarenin talebi doğrultusunda istenilen miktarda peyderpey idarenin gösterdiği yerlere yapılacak olup, Urla İlçesi Sınırları içerisinde olacaktır.
c) Teslim tarihleri : Malın teslimatı , idarenin talebi doğrultusunda istenilen miktarda peyderpey idarenin gösterdiği yerlere yapılacak olup, Urla İlçesi Sınırları içerisinde olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Urla Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:1 Urla / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici Teslim edeceği  tüm malzemelerden  en az birer adet numuneyi  teknik belgeleri ile  birlikte idareye  sözleşme imzalanmasından  itibaren  10 takvim günü içinde  teslim edecektir.  Bu şartnamede belirtilen  teknik özelliklere  göre uygun bulunan numunelere  göre ürünlerin  devamı teslim edilecektir.

Yüklenici sözleşme imzalanmasından  itibaren   10 takvim günü  içinde malzemelerin temin edildiği  firmaya ait  ilgili  TS standartlarına  ilişkin belgeler  ve numune malzemeler    idareye sunulacak  ve malzeme  ve firma onayı alınacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Urla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:3 Urla / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.