İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 4 Kısım Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.09.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.09.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/379938

1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 01230 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3225158622 - 3223441912
c) Elektronik Posta Adresi : asmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
4 Kısım Akaryakıt ve Fuel Oil (Kalorifer Yakıtı) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere 1. kısım Kurşunsuz Benzin ve 2. Kısım olan Dizel Euro(Motorin) Diğeri Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı birimlerin resmi araçlarında ve kiralanan hizmet araçlarında kullanılmak üzere Yüklenici Firmanın akaryakıt dolum istasyonlarından dolumu yapılacaktır. 3. kısım ve 4. Kısımlar için kullanılacak yakıtlar Teknik Şartname Ekinde yer alan listeye göre mevzuatına uygun teslimat yapılacaktır. Müdürlüğümüz bünyesindeki araçlar için araçlara araç tanıma sistemi takılacaktır. Müdürlüğümüzce uygun görülmesi durumunda bağlı idarelerden, ihtiyaç bildirmese dahi ihtiyacı olan idarelere teslimat yapılabilecektir. İhtiyaç listesinde gösterilen ancak herhangi bir nedenle kapatılan sağlık tesisi ihtiyaçları Müdürlüğümüzce belirlenecek diğer sağlık tesislerine teslim edilecektir. Ayrıca müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizin herhangi bir nedenle taşınması veya yeni açılacak sağlık tesislerimiz için Müdürlüğümüzün uygun görüşü ile sağlık tesisinin adresine/ilgili deposuna teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Yüklenici, sözleşme konusu ürünler için gerekli olan tüm yasal yükümlülüklerini ve teknik şartnamede belirtilen şartları yerine getirerek işe 01.01.2020 tarihinde başlayacaktır. Sözleşme konusu ürünler için tüm işlemlerin tamamlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Sözleşmenin süresi hiçbir şekilde 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir. 1. ve 2. kısımlar peyderpey teslimat yapılacak, 3. kısım İdarenin siparişine müteakip peyderpey 10 gün içinde teslimat yapılacak olup 4. kısım ise idarenin siparişine istinaden tek seferde teslimatı yapılacaktır. Yüklenici İdare hizmetindeki araçların akaryakıt ihtiyacını, aracın Yüklenicinin dağıtım istasyonları veya bayilerine gelmesine müteakip 7 gün 24 saat süreyle anında karşılayacak ve bunun için yeteri kadar yakıtı bulunduracaktır. İdare hizmetindeki araçlar için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, Yüklenicinin Türkiye genelinde bulunan ve 24 saat süreyle hizmete açık tutulan Araç Tanıma Sistemine dahil akaryakıt satış istasyonları veya bayilerince peyderpey teslim edilecektir. Akaryakıt alımıyla birlikte sistem tarafından düzenlenecek ve aracın plaka, marka ve model, akaryakıtın cins, miktar, birim fiyat ve tutar, akaryakıtın alındığı yer, tarih, saat ve kilometre bilgilerini içeren bir fiş araç sürücüsüne verilecektir. Isınmada ve Jeneratörlerde kullanılan motorin ve fuel oil (kalorifer yakıtı) ise idarenin Teknik Şartnamede belirtilen dairelerine teslim edilecektir. İhale yetkilisi tarafından onay verilmeden ihtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olup teslimat yapılan idare tarafından hiçbir şekilde ödeme yapılmaz. Kurşunsuz Benzin ve Dizel Euro (Motorin) Diğeri, Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerin resmi araçlarında, kiralanan hizmet araçlarında, Yüklenici firmanın akaryakıt dolum istasyonlarında dolumu yapılacaktır. Jeneratörlerde ve ısınmada kullanılan motorin ve Isınmada kullanılan Fuel oil (kalorifer yakıtı) ise idarenin İlgili Birimlerinin taleplerine istinaden geçilecek sipariş gereği on (10 ) gün içinde Teknik Şartnamede ekli listede belirtilen dairelerine teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Adana İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca;

1. İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu´ndan (EPDK) alınmış vize süresi geçmemiş, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

2. İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise ihale tarihi itibari ile bayiliğin devam ettiğine dair, bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu´ndan alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının/belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu´ndan alınmış Bayi lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler Adana ili sınırları içerisinde en az 10 (ON) adet,Nufüsün 25.000 (YİRMİBEŞBİN) ve üzeri ilçelerde  enaz 1 (BİR) istasyon ve  yurt genelinde en az 300(ÜÇYÜZ) Adet ATOS (Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi) bulunan akaryakıt istasyonu olduğunu belgeleyecektir. Söz konusu belgenin her sayfası  ANA BAYİ tarafından tasdik edilerek teklif zarfında sunulacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.