İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bayrampaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Kent Temizliği Araç Kiralama
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/389481

1-İdarenin
a) Adresi : YENIDOGAN MAH. ABDI IPEKÇI CAD. 2 34030 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124671950 - 2124671951
c) Elektronik Posta Adresi : falyakut@bayrampasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
54 Araç ile 27 Ay Boyunca Bayrampaşa İlçesi sınırları İçerisinde Kent Temizliği İşlerinin Yürütülmesi için Araç Kiralama (Şoförsüz) hizmetidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bayrampaşa İlçe Sınırları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yenidoğan Mh. Abdi İpekçi Cd. No:2 Bayrampaşa İST.
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden,hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

 

Sıra No Araç Özellikleri Miktar   Süre   Açıklama 
1 Hidrolik Sıkıştırmalı Atık (Çöp) Aracı ( 23m3 Kapasiteli) 2 Adet  1646 gün  Kendi  malı
2 Hidrolik Sıkıştırmalı Atık (Çöp) Aracı (13+1,5 m3 Kapasiteli) 15 Adet 12345 gün  
3 Hidrolik Sıkıştırmalı Vinçli Atık (Çöp) Aracı (13+ 1,5m3 Kapasiteli)  1 Adet 823 gün  
4 Hidrolik Sıkıştırmalı Atık (Çöp) Aracı (7+1 m3 Kapasiteli) 6 Adet 4938 gün  
5 Mini Damper Kasalı Atık (Çöp) Aracı ( 3 m3 Kapasiteli) 6 Adet 4938 gün  
6 Açık Kasalı Damperli Kamyon (24 m3 Kapasiteli) 4 Adet 2941 gün  
7 Açık Kasalı Damperli Kamyon ( 18 m3 Kapasiteli)  1 Adet 823 gün  
8 Açık Kasalı Damperli Kamyonet (8m3 Kapasiteli)  3 Adet 2352 gün  
9 Lastik Tekerli İş Makinesi  2 Adet 1529 gün  
10 Yol Yıkama Aracı Arazöz (9 Ton Kapasiteli)  2 Adet 1412 gün  
11 Vakumlu Yol Süpürme Aracı ( 7m3 Kapasiteli)  1 Adet 706 gün Kendi Malı
12 Çift Kabin Konteynır Yıkama- Dezenfekte ve Atık(Çöp) Toplama Aracı (9,5 +1,5 m3 Kapasiteli) 1 Adet 706 gün Kendi Malı
13 İbadethane Ekibi Binek Araç  1 Adet 706 gün  
14 Kontrol Binek Aracı  6 Adet 4236 gün  
15 Küçük Yol Yıkama Aracı 1 Adet 706 gün  
16 Otobüs 2 Adet 1646 gün  
  Toplam 54        

 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, Araç Kiralama İşleri ve/veya Araçlı çöp toplama Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Araçlı Çöp toplama hizmetlerinde iş deneyim tutarı tespitinde araç ve ekipman hariç diğer işler dikkate alınmayacaktır.

Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgelerinde benzer iş dışında başka işlerde var ise; benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin temin edildiği idareden alınan benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren resmi belge iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.