İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Yenişehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Cadde Ve Sokakların Çöplerin Toplanması, Makine İle Süpürülmesi, Çöp Konteynerlerinin, Konteyner Yıkama Makinesi İle Yıkanması Ve Dezenfekte Edilmesi İşleri İçin İş Makinesi Ve Araç Kiralanması
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/389884

1-İdarenin
a) Adresi : HÜRRİYET MAHALLESİ 1702 SOK. NO:41 YENİŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI 33120 YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243273300 - 3243276377
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@yenisehir-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokakların çöplerin toplanması, makine ile süpürülmesi, çöp konteynerlerinin, konteyner yıkama makinesi ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi işleri için iş makinesi ve araç kiralanması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mersin Yenişehir Belediyesi sınırları içerisi ve Büyükşehir Belediyesi çöp depolama alanı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.11.2019, işin bitiş tarihi 01.10.2021


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Limonluk Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:3'de bulunan Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası 204 Nolu Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 16.09.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden,hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
S.NO ARAÇTÜRÜ ÖZELLİK SAYI MODEL
1

19+1,5 m3 SALLAMILI HİDROLİK SIKIŞTIRMALI

ÇÖP KAMYONU
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 1  
2

15+1,5 m3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI

ÇÖP KAMYONU
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 2  
3

7+1 m3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI

ÇÖP KAMYONU
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 2  
4 ARAZÖZ ÇİFT KABİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 2  
5 ARAZÖZ TEK KABİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 1  
6 YOL SÜPÜRME ARACI 2 M3 TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 2  
7 YOL SÜPÜRME ARACI 8 M3 TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 2  
8 DAMPERLİ KAMYON TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 3  
9 KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLFİĞİ GİBİ 2  
    TOPLAM  17 ARAÇ

YUKARIDA İSTENİLEN ARAÇLARDAN:

1-1 Adet 19+1,5 m3 sallamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu

2-1 Adet 15+1,5 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu

3-1 Adet arazöz çift kabin yol yıkama aracı

4-1 Adet 8 m3 yol süpürme aracı

5-1 Adet konteyner yıkama ve dezenfektan aracı

Toplam 5 adet araç olmak üzere yüklenicinin  kendi malı olacaktır. İstekli söz kousu kendi malı istenilen araçları tevsik edici belgeleri teklifleri ekinde sunacaklardır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS 13111-İş Yerleri- Kent Temizliği Hizmet Yeterlik Belgesi iSTEKLİLER; istenilen bu belgeyi teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İhale konusu iş ile benzerlik gösteren kent temizliği cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi, çöp toplama ve nakli işiyapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Limonluk Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:3'de bulunan Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası 204 Nolu Toplantı salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.