İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
İşin Adı Bağcılar Geneli Katı Atık Toplama, nakli Ve Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi Ve Araç Kiralanması İşi
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.09.2019 09:00:00
Son Teklif Tarihi 13.09.2019 09:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/390689

1-İdarenin
a) Adresi : Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 34212 BAĞCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124100753 - 2124100737
c) Elektronik Posta Adresi : cevre@bagcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
01/10/2019-30/09/2022 tarihleri arasında 36 Ay süre ile Bağcılar Geneli Katı Atık Toplama,Nakli ve Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve Araç Kiralanması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bağcılar Belediyesi Encümen Salonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 30.09.2022


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 Bağcılar Belediyesi
b) Tarihi ve saati : 13.09.2019 - 09:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden,hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yer altı ve Yer üstü çöp toplama aracı en az 26 m³ kapasiteli (2 Araç)

En az 228 kw. Motor gücünde ve en az EURO 5 motor olacaktır. Araçta 90 km./hr standart hız sınırlayıcı olacaktır. Aracın sevk tekerleği sabit dingilin tekli lastikle hareket ettirilmesini sağlayacak şekilde olacaktır. Araç 1100-3200 lt.’lik çöp konteynırlarını kaldırma kapasitesine sahip olacaktır. Aracın toplam kapasitesi en az 26 m³ olacaktır. Aracın çöpü boşaltım sistemi gövde de bir enjeksiyon sistemi aracılığıyla, boşaltım esnasında sıkıştırma psinin çalıştırılması sonucu gerçekleştirilebilir sistemli olacaktır. Araçta konteynırların ortalanması, tutulması ve diğer işlemler için monitörden görüntülenebilen kamera ile donatılmış kapalı devre sistemi yer alacaktır.  Aracın konteynır kaldırma sistemi yandan alım yapacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Araç 40 saniyede en az 3200 lt.’ye kadar boşaltım yapabilecek kapasiteye sahip olacaktır. (1 adet araç isteklinin kendi malı olacaktır.)

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu en az 13+1,5 m³ kapasiteli (28 Araç)

Hidrolik sıkıştırma ve Sızdırmazlık özellikli olacaktır. Hidrolik direksiyon, en az 14+1,5 m³ lük olmalıdır. Çöp kabı kaldırma düzeneği. En az 185 kw Motor gücünde olacaktır. (3 adet araç isteklinin kendi malı olacaktır.)

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu en az 7+1 m³ kapasiteli (8 Araç)

Hidrolik sıkıştırma ve Sızdırmazlık özellikli olacaktır. En az 7+1 m³ lük olmalıdır. Hidrolik direksiyon olacaktır. Çöp konteynır kaldırma düzeneği olacaktır. En az 100 kw Motor gücünde olacaktır. (1 adet araç isteklinin kendi malı olacaktır.)

Cadde ve sokakların süpürülmesi için en az 5 m³ kapasiteli yol süpürme aracı (8 Araç)

Araç hidrolik direksiyonlu en az 130 kw. Motor gücünde 4 silindirli olacaktır. Araçta iki devreli tam havalı servis freni bulunacaktır. Araç vakum sistemi ile çalışacak olup, sistemdeki fan ünitesi aşınmaya ve paslanmaya mukavim çok kanatlı ağır hizmet tipi olacaktır. Aracın uzunluğu 6240 mm. genişliği 2400 mm. yüksekliği 3070 mm. ve arka uzunluk 1500 mm. olacaktır. Aracın çöp haznesi en az 5 m³ kapasiteli olacaktır. 

Hidrostatik yol süpürme aracı en az 1,8 m³ kapasiteli (2 Araç)

Araç yekpare olup, kamyon üstü monteli olmayacaktır. Azami güç en az 75 hp. Transmisyon, hidrostatik, elektronik kontrol sistemli, seçilebilir 2 hız, direksiyon simidi; ön tekerleklerde hidrolik, sauer-danfosservo direksiyonlu, hidrolik fonksiyonlu 2 yan fırça ile sağa sola aktarılabilir yan fırçalar, çöp konteyneri; kapasitesi en az 1.8 m³ olacaktır. (1 adet araç isteklinin kendi malı olacaktır.)

Arazöz 10-12 ton kapasiteli (8 Araç)

Arazöz şase üstüne monte edilecektir. Motor gücü en az 250 hp. Olacaktır. Tank üzerinde 2 adet men hol kapağı bulunacaktır. Yanlarında merdiven olacaktır. Su pompası kendinden redaktörlü salyangoz tipi olacaktır. Aracın önünden yol sulama sistemi yapılacaktır. Su tankı hariçten su ikmali için tank üzerine 2 adet 110 mm çapında rekorlu doldurma ağzı bulunacaktır.

Özel amaçlı yol yıkama aracı en az 10 ton kapasiteli (2 Araç)

En az 10 Ton Kapasiteli Özel Amaçlı Yol Yıkama Aracı; Asgari Beygir Gücü 250 HP. olacaktır. Araçta hidrolik direksiyon ve bağımsız çift devreli havalı fren sistemi bulunacaktır. Sürücü kabinindeki kontrol panelinde hidrant bağlantısı ve minimum gösterge yanında yer alan şeffaf sütuna benzer gösterge küre biçiminde iki adet manual tahliye kapağı bulunacak,  Kabin içerisindeki kontrol panelinde bir joystick yardımıyla yol yıkama aracının bütün fonksiyonları çalıştırılabilir özellik bulunacak, araçta CAN-BUS sistemi bulunacaktır. Yüksek basınçlı pompa dakikada 250 litre harcayarak 50 bar basınçla su püskürtür özellikte olacak, aracın ön kısmına monte edilmiş yıkama çubuğu Kabin bölümündeki kontrol panelinden sağ ve sol yöne hareket ettirilebilir nitelikte olacak, Paslanmaz çelikten yapılmış hortum makarası (2 adet- sağ ve sol kısımlarda) bulunacak, Tankerin arka kısmında yol sulama için yerleştirilmiş 4 adet paslanmaz çelikten imal edilmiş yatay su hortumu bulunacaktır. Yol yıkama çubuğu 2 adet sağa ve sola açılır ek aparatlara, bu aparatlar da 4 er adet püskürtücüye sahip olacaktır. Bunların dışında yıkama esnasında yol üzerinde park halindeki araçların altının yıkanmasını sağlayan jet yıkama sistemi bulunacaktır. Yıkama amaçlı kullanılan su tabancasının su basıncı 80 bara kadar ulaşabilir kapasiteye sahip olacaktır. (1 adet araç isteklinin kendi malı olacaktır.)

Metal Konteynır yıkama ve dezenfekte aracı (2 Araç)

Çöp konteynırlarını yıkama aracı modüler sistem olacaktır. En az 250 hp. Motor gücünde olacaktır. Yıkama bölümü krom nitelikli sacdan olacaktır. Yıkama bölümü tortularının çökertme havuzunda akışım sağlanacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Yıkama odası çökertme havuzu en az 600 lt. olacaktır. Transfer pompası en az 40 lt. olacaktır. Konteynır kaldırma sistemi hidrolik diskli silindirle kalkıp inecektir. Hortum makarası üzerinde 15 mt. r2 hortum olacaktır. Dezenfekte ünitesi tankı en az 40 lt. kapasitede olacaktır. Su basıncı 100-150 bar civarında olacaktır. 

3200 lt. Kapasiteli Yandan Yüklemeli Konteynır Yıkama ve Dezenfekte Aracı (1 Araç)

Yandan yüklemeli çöp konteynırlarını yıkama aracı modüler sistem olacaktır. En az 185 kw.(248 hp) Motor gücünde 2700 d/d olacaktır. Yıkama bölümü tortularının çökertme havuzunda akışım sağlanacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Temiz su tankı en az 6 ton, pis su tankı en az 3 ton olacaktır. (1 adet araç isteklinin kendi malı olacaktır.)

Damperli kamyon en az 7 m³ atık taşıma kapasiteli (6 Araç)

En az 7 m³ kapasiteli turbo dizel olacaktır, damperli olacaktır, 4x2 ve en az 130 hp. Motor gücünde olacaktır.

Damperli kamyon en az 14 m³ atık taşıma kapasiteli (4 Araç)

En az 14 m³ kapasiteli turbo dizel olacaktır, damperli olacaktır, 6x2 ve en az 260 hp. Motor gücünde olacaktır.

Mini damperli kamyonet en az 1.5 m³ kapasiteli (6 Araç)

Kasa hacmi en az  1,5 m³ olacaktır. Hidrolik direksiyon. Kasa ağırlığı 580-620 kg. taşıma kapasitesi 1000-1500 kg. En fazla kaldırma açısı 55 derece.  En az 90 hp. Motor gücünde olacaktır.

Kazıcı-yükleyici kepçe (2 Araç)

En az 100 hp. gücünde olacaktır. En düşük çalışma ağırlığı 8000 kg, en az kazma derinliği 5800 mm. olacaktır.

Yandan Camlı Hafif Ticari Kontrol Aracı (5 Araç)

En az 1400-1600 cc aralığında motor hacmi, hidrolik direksiyon, otomatik kilit olacaktır.  En az 66 kw  Motor gücünde olacaktır. Dizel yakıt olacaktır.

Çift kabin kamyonet (5 Araç)

Minimum 170 hp. Motor gücünde en az 1995 cc. Motor Hacminde azami yüklü ağırlığı 3500 kg. kapasiteli çift kabin kamyonet

Araç İçerisine Monteli Sıcak Soğuk Yüksek Basınçlı Su Jeti (1 Araç)

Su jeti en az 500 bar basınçlı, derinlik en az 15 l./dk., Motor gücü en az 20 hp., yakıt kapasitesi en az 50 lt., çalışma kapasitesi en az 12 v., su tankı kapasitesi en az 1.000 lt. Kum tankı en az 50 kg. olacaktır. 

Hidrolik sıkıştırmalı çekici dorseli en az 40 m³ kapasiteli semitreyler (2 Araç)

En az 295 kw motor gücünde, en az 40 m³ kapasiteli çekicili dorseli sızdırmazlık özellikli semitreyler

Servis aracı 17+1 kişilik (2 Araç)

Minimum 150 hp. Motor gücünde en az 2198 cc. Motor hacminde  17+1 kişilik minibüs

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. madde hükümleri doğrultusunda makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla beraber, idaremizce işin niteliğinin gerektirdiği hallerde ihale konusu iş süreklilik arz eden işlerin yapılmasına yönelik araç ve iş makinelerini kapsamasından hareketle, ihale konusu işte  ihtiyaç duyulan 94 adet aracın 8 adedinde idaremiz takdir yetkisinde adaya veya istekliye ait olmasını gerekli görülerek kendi malı şartı aranmaktadır.  

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

          Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

Kendi malı şartı aranan araçların yukarıda belirtilen teknik özelliklerini tevsik etmek için her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere, Araç Ruhsatının (iş makinalarında iş makinası tescil belgesi), ruhsatta yer almayan teknik özelliklerin tevsiki için araçlara ait üretici/distribitör firmadan ve araca eklenmiş üst teçhizat ve/veya ekipmanın imalatçısından alınmış teknik bilgileri gösteren belgelerin, teklif kapsamında istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması zorunludur.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu İhalede;

Araç ve Makine ile Yapılan Çöplerin Toplanması ve Nakli İşleri,

Evsel Nitelikli Katı Atıkların Toplanması ve Nakli ile Kent Temizliği İşlerinin Yapıldığı İşler (Benzer İş Tutarı Olarak Araç ve Ekipman ile Yapılan İş Kalemlerine Ait Tutarı Alınacaktır.)

Çöplerin Toplanması ve Nakli ile Kent Temizliğine Ait Araç Kiralama İşleri,

Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgelerinden benzer iş dışında başka işler’de var ise; Benzer iş tutarının tespiti amacı ile iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin tutarını gösteren resmi belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konularak sunulacaktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1/1 Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.