İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı Kırşehir İl Milli Egitim Müdürlüğüne Bağlı İl Genelindeki Okul Ve Kurumların (tüm Okul Ve Kurum Müdürlükleri) İçin Yakacak (kömür Ve Odun) Alımı İşi
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/389430

1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Yenice Mahallesi 182. Sokak 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862135150 - 3862131003
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KIRŞEHİR İL MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İL GENELİNDEKİ OKUL VE KURUMLARIN (TÜM OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİ) İÇİN YAKACAK (KÖMÜR VE ODUN) ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
473 Ton 10 MM-22 MM Boyutlarında (Fındık Tipi) 211 Ton 25 MM-65 MM Boyutlarında (Ceviz Tipi) 984 Ton 55 MM-100 MM Boyutlarında (Portakal Tipi) 464 Ton 110 MM- üzeri Boyutlarında (Karpuz Tipi) 71 Ton Odun( Kuru Çam) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlüğümüze bağlı Merkez ve 6 İlçede bulunan toplamda 75 okul/kurum yetkililerince gösterilecek alana(depo, kömürlük, kazan dairesi vs.) istiflemek suretiyle
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teknik şartname ekinde belirtilen okullara teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.09.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklinin vermeyi düşündüğü kömürlere ait TSE den alınan uygunluk belgesi TSEK belgesi 

Üretici ise Uygunluk izin belgesi

Dağıtıcı ise Dağıtıcı Kayıt belgesi

Satıcı ise Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

İstekli ithalatçı ise İthalatçı Kayıt Belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş referans laboratuvarlarından alınmış ve teklif edilen kömürün istenilen teknik kriterleri sağlandığını gösteren Analiz Raporu


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgesi

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İsteklilerin, teklif edecekleri kalorifer kömürüne ait Türk Standartları Enstitüsü Uygunluk Belgesinin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir. Sundukları Türk Standartları Enstitüsü Uygunluk Belgesinin son geçerlik tarihi ihale tarihini kapsamayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden alacakları "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi"nin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde tek sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış her türlü katı yakacak (kömür/odun) alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.