İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları Genel Müdürlüğü Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 5 Adet Mobil Tuz Çözeltisi Hazırlama Ünitesi Ve 10 Adet Depolama Tesisi Temini
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.09.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.09.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/386111

1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124498100 - 3124497120
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
5 adet Mobil Tuz Çözeltisi Hazırlama Ünitesi ve 10 adet Depolama Tesisi temini ve iş yerlerine montajı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1.Mobil Tuz Çözeltisi Hazırlama Üniteleri için: Karayolları Atölye Müdürlüğü (Akköprü / ANKARA) sahası 2.Depolama Tesisleri için; Karayolları 1. Bölge (İstanbul), 3. Bölge (Konya), 4. Bölge (Ankara), 6. Bölge (Kayseri), 7. Bölge (Samsun) Müdürlüklerine bağlı iş yerleridir (Şube/Bakım İşletme Şeflikleri, Bakımevleri, Şantiyeleridir).
c) Teslim tarihi : İşin süresi 60 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 17.09.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1-Yerli imalatçılar,  Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesini,
2-Kapasite Raporu,
3-İmalat Yeterlik Belgesi,
4-Yerli Malı Belgesi,
5-Yabancı imalatçılar,    kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş İmalatçı belgelerinden birini ihalede vereceklerdir.
İstekliler, yukarıdaki belgelerden birini ihalede vereceklerdir.

İstekliler, Yetkili Satıcı/Yetkili Temsilci  olarak ihaleye katılacaklarsa,  Yetkili Satıcılık (Temsilcilik)" belgesi ile birlikte ihale dokümanında istenilen imalatçıya ait olan tüm belgeleri  de (Sanayi Sicil belgesi, İmalatçı belgesi,  CE belgesi,  Teknik dokümanlar)  ihalede vereceklerdir.

4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teklif edilen birimin (Mobil Tuz Çözeltisi Hazırlama Ünitesi) CE uygunluk işaretine sahip olduğunu gösteren belge ve dokümanlar (CE uygunluk beyanı veya teklif edilen model için hazırlanan CE dosyası veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun CE onayı) verilecektir.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Yerli İmalatçılar, ihale konusu iş veya benzer iş tarifinde belirtilen işlerin herhangi birinin imalatını kapsayan Sanayi Genel Müdürlüğünden alınmış Sanayi Sicil Belgesini ihalede vereceklerdir.

2-Yabancı imalatçılar,  ihale konusu iş veya benzer iş tarifinde belirtilen işlerin herhangi birinin imalatını kapsayan kendi ülke mevzuatına göre düzenlenmiş İmalatçı Belgesini ihalede vereceklerdir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-Teklif edilen birimin Teknik Şartnameye uygun olduğunu gösteren, detaylı teknik dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb.) ihalede verilecektir.  

-Teknik Dokümanlar Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterleri arasında yer alacak ve teknik değerlendirmeye esas olacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

- Çekilir tip asfalt distribütörü imalatçılığı/satıcılığı,

- Asfalt katkı maddesi (dop) dozajlama ünitesi  imalatçılığı/satıcılığı,, İŞLERİ AYRI AYRI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR:5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.