İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gaziantep Su Ve Kanalizasyon İdaresi (gaski) Genel Müdürlüğü
İşin Adı Katyonik Polielektrolit Alım İşi
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.09.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 10.09.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/385007

1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleler@gaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
50.000 kg Katyonik Polielektrolit Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Genel Müdürlüğümüze Bağlı Atıksu Arıtma Tesisleri
c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 10 gün içerisinde işe başlanacak olup 60 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 10.09.2019 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İhaleye katılan istekli firmalar arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak idare tarafından tespit edilmiş olan Ek-1 belgesindeki değerlere göre hesaplanacak olan (F) değeri göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Bu nedenle istekli firmaların saha denemeleri neticelerine göre İdare tarafından uygun görülen ürününe ait Ek-1 belgesini ıslak imzalı olarak ihale teklif dosyasına koymaları gerekmektedir. Söz konusu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif veren firmalar tarafından talep edilmesi durumunda, saha denemeleri için istekli firmadan bir gözlemci katılabilecektir.

A             =Dekantöre beslenen çamur debisi (m3/h) x Dekantöre beslenen çamurun TKM değeri (g/l)

B             =Dekantöre beslenen polimer debisi (m3/h) x Dekantöre beslenen polimerin konsantrasyonu (g/l)

C             =B/A (kg PE/ton KM çamur)

D             =Baz değer (kg PE/ton KM çamur)

E             =Katsayı (E=C/D)

F             =E x İstekli firmanın dosyadaki toplam teklif tutarı

Not: Fiyat dışı unsurları değerlendirmeye katmak için hesaplanmış olan B,C,D değerleri virgülden sonra 2 (iki) basamak, E değeri ise; virgülden sonra 5 (beş) basamak olarak dikkate alınacaktır.

Hesaplamalarda kullanılacak olan;

A             :Dekantöre beslenen çamurun toplam kuru katı madde miktarı (kg TKM / h)

B             :Dekantöre beslenen polimerin toplam kuru katı madde miktarı (kg PE / h)

C             :Çamurun ton kuru katı maddesi başına harcanan kuru katı polimer miktarı

D             :İşletmede saha testine giren istekli firmalar arasındaki en küçük C değeri

E             :Fiyat dışı unsurları değerlendirmeye katmak için hesaplanmış katsayı

F             :Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak hesaplanmış değer

TKM      : Toplam Katı Maddeyi,

PE           : Polielektroliti,

KM         : Kuru Maddeyi,

ifade etmektedir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.