İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(dhmi) Tokat Hava Alanı Müdürlüğü
İşin Adı 37000 Litre Motorin Ve 2000 Litre Kurşunsuz Benzin
İlan Tarihi 16.08.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.09.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 3.09.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/384278

1-İdarenin
a) Adresi : TOKAT TURHAL YOLU ÜZERİ BÜYÜK BAĞLAR MEVKİİ TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562387330 - 3562387355
c) Elektronik Posta Adresi : infotokat@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Toplam 37000 Litre Motorin ve 2000 Litre Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tokat Havalimanı Müdürlüğünde bulunan, Mobil İstasyon Depolarına, Elektrojen Grupları Yakıt Depolarına, Garaj Binası ve Nizamiye Binası Kalorifer Yakıt Depolarına uygun teçhizatla donatılmış tankerlerle teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgi Teknik Şartname ve Ekinde belirtilmiştir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında akaryakıt alımı yapılacaktır. İhtiyaç mahallerine akaryakıt ürünlerinin teslimatları idarenin belirleyeceği zamanlarda ve belirlediği miktarlarda yapılacak olup, Yükleniciye önceden haber verilmeksizin ikmal yapamaz. İdarenin bildirmiş olduğu ihtiyaçlar Yüklenici tarafından her hangi bir nedenle 48 saat içerisinde karşılanmadığı takdirde, şartname hükümlerine bağlı kalınmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden Yüklenici namı hesabına akaryakıt ürünleri alımı yapabilir. Bu nedenle meydana gelecek fiyat farkı Yükleniciden tahsil edilir. Ayrıca sözleşmede belirtilen cezai hükümler uygulanır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü Tokat-Turhal Karayolu 20.Km Büyükbağlar Köyü Mevkii Merkez/TOKAT
b) Tarihi ve saati : 03.09.2019 - 14:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış olan, ihalenin yapılacağı tarihde geçerliliği devam eden Dağıtıcı Lisansı'nın noter tasdikli sureti veya aslı.

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış olan Dağıtıcı Lisansına sahip herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarihde geçerliliği devam eden  Bayilik Lisansı'nın noter tasdikli sureti veya aslı.

3- İhaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları, herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinden, ihalenin yapılacağı tarihde geçerliliği devam eden Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları Bayilik belgesi ve Akaryakıt İstasyonu İşletim ruhsatının noter tasdikli sureti veya aslı


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teklifler ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Tokat Havalimanı Müdürlüğü Destek Hizmetler Şefliği (Genel Evrak Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (İhale gün ve saatine kadar her ne sebep olursa olsun postadan kaynaklı Müdürlüğümüze ulaşmayan, teklif zarflarından müdürlüğümüz mesul değildir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.