İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sandıklı Belediyesi
İşin Adı Kent İçi Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde, Sokak, Park Ve Kamusal Alanların Temizliği İşi İle Birlikte Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Toplanması, Nakli Ve Rehabilitasyonu İşi İçin Sürücüsüz Araç Kiralama
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.10.2019 08:30:00
Son Teklif Tarihi 14.10.2019 08:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/438046

1-İdarenin
a) Adresi : Ece Mahallesi Konak Caddesi No:1 03500 SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2725126946 - 2725126112
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sandikli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
36 AY 26 ADET ARAÇ İLE KENT İÇİ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, NAKLİ İLE CADDE, SOKAK, PARK VE KAMUSAL ALANLARIN TEMİZLİĞİ İŞİ İLE BİRLİKTE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ TOPLANMASI, NAKLİ VE REHABİLİTASYONU İŞİ İÇİN SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SANDIKLI
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ece Mah. Konak Cad. No : 1 Sandıklı / AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 14.10.2019 - 08:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Karayolu Taşıma Kanunu gereği Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış C1, C2, K1, L1, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya noter onaylı sureti,

İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı bu belgelerden birisini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İş kapsamında çalışacak araçlara ait liste ile miktar ve teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilmiştir. Buna göre, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 41 maddesi gereğince işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirlenebileceği, bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda yapılan düzenlemelere göre, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır. İhale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, isteklilerin ihale konusu hizmette etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, idaremizce teknik şartnamede detaylı özellikleri verilen ve aşağıda belirtilen makine ve ekipmanların kendi malı olma şartı aranmaktadır.

MAKİNE VE EKİPMAN LİSTESİ
SIRA NO  ARACIN CİNSİ TOPLAM ADEDİ KENDİ MALI
1 7+1,5 m³  -  8+1 m³ AEBS sistemli İlaçlama Tertibatlı  Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu  9 4
2 19 m³-20 m³ Çok Amaçlı Çöp Kamyonu 1 1
3 Mobil Hayvan Toplama, İzleme, Rehabilitasyon Ve Nakil Aracı 1 1
4 35 Hp- 38 Hp Sıcak Soğuk Mobil Yıkama Ve Temizlik Aracı  1 1
5 1,1 m3-1,2M3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı 1 0
6 Açık Kasa Damperli kamyon 1 0
7 Çift Kabinli Pikap 4*4  3 0
8 Römorklu Traktör  3 0
9 Kazıyıcı - Yükleyici Kepçe 1 0
10 Kazıyıcı - Yükleyici Kepçe (akaryakıt hariç) 1 0
11 Hizmet Aracı Tip 1 (akaryakıt hariç) 1 0
12 Hizmet Aracı Tip 2 (akaryakıt hariç) 1 0
13 Kontrol ve Hizmet Aracı (akaryakıt hariç) 2 0

 

7+1,5 m³  -  8+1 m³  AEBS sistemli İlaçlama Tertibatlı  Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarından 4 adet, 19 m³-20 m³ Çok Amaçlı Çöp Kamyonu 1 adet, Mobil Hayvan Toplama, İzleme, Rehabilitasyon Ve Nakil Aracından 1 adet, 35 Hp-38 Hp Sıcak Soğuk Mobil Yıkama Ve Temizlik Aracı 1 adet, olmak üzere toplam 7 adet araç  İsteklinin kendi malı olacaktır

Kendi malı şartı aranan araçların teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir  araç ruhsatlarının, AİTM Münferit araç uygunluk belgelerinin ve teknik belgelerinin teklif dosyasında sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.; değişik ibare:13.06.2019-30800 R.G./6. md.; yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.  (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. 

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi: Kent/Çevre Temizliği Araç Kiralama Ve İş makinası Kiralama Hizmetlerini Kapsayan, ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: Kent/Çevre Temizliği, Çöp Toplama, Araç Kiralama Ve İş Makinası Kiralama, Çöp Nakliye Ve Transfer Hizmetlerini Kapsayan, TSE-HYB: TS 12652- TS 13111- TS 13506- TS 12960 Genel Kurallar Standardına Uygun, hizmet yeterlilik belgeleri. Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kent içi evsel atıkların toplanması ile cadde, sokak ve kamusal alanların araç ve ekipman ile yapılan temizlik hizmetinin birlikte gerçekleştirildiği işler benzer iş olarak kabul edilecektir. (sunulan iş deneyim belgelerinden araç, makine, ekipman, malzeme ve akaryakıt kısmı değerlendirilecek olup; iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından ayrıştırma belgesi ihale dosyasında sunulacaktır)

Kent içi evsel atıkların toplanması ile cadde, sokak ve kamusal alanların araç ve ekipman ile yapılan temizlik hizmetlerinin birlikte gerçekleştirildiği araç kiralama işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir. (sunulan iş deneyim belgelerinden araç, makine, ekipman, malzeme ve akaryakıt kısmı değerlendirilecek olup; iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından ayrıştırma belgesi ihale dosyasında sunulacaktır)5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ece Mah. Konak Cad. No : 1 Sandıklı / AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.