İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Konya B.b. İtfaiye Şube Müdürlüğü
İşin Adı Odun Ve Kömür Mal Alımı
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 3.10.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/432311

1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaş Mh. Vatan Cd. No: 2 42020 Selçuklu/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323551731 - 3323553745
c) Elektronik Posta Adresi : itfaiye@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
50 Ton Odun,363 Ton İthal Yerli Paçal Sobalık Kömür,585 Ton Fındık Kömür ve 70 Ton Portakal Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 31 ilçe ve mahallelerde bulunan itfaiye birimlerine (depo önü indirimi ve yerleşimi yapılacak şekilde) dağıtımı gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü içerisinde peyder pey odun ve kömürlerin dağıtımı gerçekleştirilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nişantaş Mh. Vatan Cd. No:2 42020 Selçuklu / KONYA Nişantaş Mh. Vatan Cd. No:2 42020 Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati : 03.10.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin bağlı bulunduğu odadan alınmış yetki belgesi ile 2019 -2020 dönemi 07.05.2019 tarih ve 234 sayılı "T.C. Konya İli Mahalli Çevre Kumlu'nun belirlendiği uygunluk esaslarını taşındığını gösteren. "Hava Kirliliğinin Kontrolü Merkezi'nce gerekli kontrolleri ve analizleri yaptırılmış bu merkezden alınacak "Uygunluk Belgesi" ve İzin Belgesi,Katı Yakıt satıcı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) bağlı olduğu odadan alınmış yetki belgesi 2019-2020 kış dönemi yerli ithal kömür satış izin belgesi uygunluk belgesi ve analiz raporları olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

T.S.E. belgesi ve TESEK belgesi ile ürünün teknik şartnameye uygunluğunu gösteren ihalenin ilan tarihinden sonra istekli firma adına alınan şartnamedeki belgelerle uyumlu olan TSE'den alınan uygunluk raporlarının ihale dosyasında bulunması zorunludur.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her nevi Odun,Kömür ve Katı yakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş personele teslim etmek koşuluyla Büyükşehir Belediyesi Kararlar Şube Müdürlüğü (Kat:3) Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.