İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çerkezköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı İşi
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.10.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 3.10.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/416428

1-İdarenin
a) Adresi : GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 40 59500 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2827265019 - 2827267820
c) Elektronik Posta Adresi : fen.isleri@cerkezkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Motorin (diğer) 300.000 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 17.500 Lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdaremiz araçlarının 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin (diğer) elektronik sistemle ihtiyaca göre yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarından peyderpey pompa teslimi şeklinde alım yapılması suretiyle teslimi olacaktır.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 tarihinde mal alımına başlanacak 31.12.2020 tarihinde mal alımı sona erecektir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası
b) Tarihi ve saati : 03.10.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan izin, ruhsat veya faaliyet belgeleri:

a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtıcı ve Pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belge.
b) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğunu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi Kuruluşu olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi.
c) İstekli EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonluk bayilik belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Uygun bedelin tespitinde;

A : Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan yazılı formül sonucu bulunacak olan
     değerlendirmeye esas teklif birim fiyatı

B : Teklif edilen birim fiyat

C : Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden idareye olan uzaklığı ( gidiş + dönüş )

D : Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. için katsayı 0,0020 olarak kabul edilmiştir.

Her türlü akaryakıt cinsi için A=B * ((C * D) + 1) formülü kullanılarak.

İhale dökümanlarında mevcut bulunan "Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu" doldurulacak ve teklif zarfının içine konulacaktır.

İstekliler akaryakıt istasyonu (pompa) ile idare (Teknik Hizmetler Amirliği binası giriş kapısı) arasındaki (gidiş + dönüş) mesafesini gösterir isteklinin kendisi tarafından hazırlanmış krokiyi teklifleri dâhilinde sunmaları zorunludur.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çerkezköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.