İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı 430000 Litre Motorin (diğer) Ve 95000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.10.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 10.10.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/427401

1-İdarenin
a) Adresi : LEYLEK PINAR MAHALLESİ VALİ KONAĞI CADDESİ AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 04100 LEYLEK PINAR AĞRI MERKEZ/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4722153219 - 4722151951
c) Elektronik Posta Adresi : agrilojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
01/01/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında 430.000 Litre Motorin (Diğer) ve 95.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenici firmanın Akaryakıt Tüketim Otomotik Sistemi (ATOS) mevcut olan akaryakıt istasyonu ve ana dağıtıcının yurtiçi genelinde, Ağrı Merkezde Belediye Sınırları içerisinde ve Ağrı ili dışındaki ATOS'a dahil istasyonları. (İl Emniyet Müdürlüğümüzün alınacak olan akaryakıt ürünlerinin depolama imkanı bulunmadığından ihaleye katılan isteklilerde Ağrı Merkezde Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren en az bir akaryakıt istasyonunun bulunması şartı aranacaktır.) Jeneratörler için alınacak yakıtın idarece bildirilen adreslere nakliyesi ve teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin yükleniciye yazılı olarak bildireceği tarih ve miktarlar üzerinden sözleşme konusu alım yüklenicinin ATOS mevcut istasyonlarından 31.12.2020 tarihine kadar teslim edilecektir. Jeneratör için alınacak yakıtın Müdürlüğümüz birimlerine nakliyesi ve teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERE ELEKTRONİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI VE BRFİNG SALONU MERKEZ/AĞRI
b) Tarihi ve saati : 10.10.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- EPDK'dan alınmış Bayilik Lisansı veya isteklinin bayii olması durumunda Bayilik Belgesini sunacaktır.

2- İstekli firma, bağlı bulunduğu ana dağıtıcıdan Ağrı il merkezinde Belediye sınırları içerisinde ve Türkiye genelinde ATOS sistemi ile yakıt verebileceğini belgeleyecek,  yine bağlı bulunduğu ana dağıtıcıdan kendi ismini taşıyan istasyonları içerisinden, yurt genelinde en az 150 (Yüzelli ) istasyondan, Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemine (ATOS) dahil  akaryakıt verebileceği onaylı istasyon listesini sunacaktır. (Minimum bayi sayısının istenme sebebi; yurt genelinde yapılan kapsamlı PKK, FETÖ ve PDY vb. terör örgüt üyelerinin,  kanunda belirtilen yakalama ve gözaltına alma sürelerini aşmayacak, ivedi ve güvenli bir şekilde yakalandıkları ilden ilimize naklini sağlamak için istenmektedir.)

3. Belediye tarafından tanzim edilmiş iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ihale teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu kurumlarına ve özel sektöre yapılan akaryakıt ürünleri satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA İKMAL BÜRO AMİRLİĞİ MERKEZ/AĞRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.