İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Davulga Belediyesi Başkanlığı
İşin Adı Euro Dıesel Motorın,95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(lpg)
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.10.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/432731

1-İdarenin
a) Adresi : ZAFER MAHALLESI ZÜBEYDE HANIM CADDESI 4 03630 DAVULGA EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724532001 - 2724532305
c) Elektronik Posta Adresi : davulgabelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
60000 Litre Eoro Dizel Motorin, 2000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 3000 Litre Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ihale konusu benzin ve motorin alımları, YÜKLENİCİ' ye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE'nin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır.İDARE'nin araçlarına akaryakıt hiç bir zaman bidon, teneke vb.kaplarla verilmeyecektir.Akaryakıt , otobüs, minibüs, Doğan , Renault, Koleosa ve Mercedes Tır 'a akaryakıt ihtiyaçlarını istasyondan fiş karşılığı, Diğer araçlarda Mazot Belediye Mazot deposunun kapasitesi kadar depoya getirilecek, ihtiyaca göre kalan mazot miktarı sipariş edilecek.Sipariş tarihinden itibaren en geç 5(Beş) iş günü içerisinde mazot YÜKLENİCİ firma tarafından Belediye Mazot Deposuna getirilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DOMURLU MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:4 DAVULGA ,EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 04.10.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Alınacak akaryakıt ürünleri; Lpg, 95 Oktan Benzin  , Euro Diesel . Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen evsaf ve niteliklere uygun olacaktır.

Alınacak Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.

 Oktan Sayısı 95 Olacaktır.

Karşımdaki kükürt oranı TSE’ ce belirlenen standartları aşmayacaktır.

Solvent, hekzan, tolüen ve bu gibi maddeleri içermeyecektir.

Alınacak Euro Diesel (Motorin 50) aşağıdaki özellikleri ihtiva edecektir.

Karışımdaki kükürt oranı TSE’ ce belirlenen standartları aşmayacaktır.

Normal Vizkozite değerlerini değiştirecek her hangi bir katkı maddesi içermeyecektir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 İstekli bir "  

Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DAVULGA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.