İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü - İstanbul Avrupa
İşin Adı Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Bulunan Deniz Nakil Araçları, Resmi Ve Kiralık Araçlar İle Jeneratörlerde Kullanılmak Üzere 2020 Yılı İçin Akaryakıt Temin Edilmesi İşi
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.10.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 14.10.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/433298

1-İdarenin
a) Adresi : Peykhane Caddesi No: 8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124530871 - 2125180712
c) Elektronik Posta Adresi : ism34satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılan jeneratörlerde, deniz ulaşım araçları, resmi ve kiralık araçlarda kullanılmak üzere 2020 yılı için toplamda 3.345.000 Litre Motorin (Diğer) alım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılan 1. kalem resmi ve kiralık araçlarda kullanılmak üzere 2020 yılı için 3.165.000 Litre motorin söz konusu araçların ihtiyacı doğrultusunda Otomatik Tanıma Sistemli Bayilerden/Dağıtıcılardan peyderpey alınacaktır. 2. kalem jeneratörlerde kullanılacak 30.000 Litre motorin ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Aydınevlerde bulunan deposuna teslim edilecektir. 3. kalem deniz ulaşım araçları için 150.000 litre motorin ise Deniz Nakil Araçlarının yakıt deposuna alınacak olan akaryakıtın sevkiyatı deniz tankerleri veya kara tankerleri ile yapılacaktır. Yüklenici, Deniz tankerleri ile yapılacak olan sevkiyatlarda; İdare tarafından yakıt talebi yapıldıktan sonra en fazla 6 saat içinde KÜÇÜKYALI, KARTAL, YENİKAPI veya idarenin uygun gördüğü limanlarından birisinde deniz ulaşım aracına akaryakıt ikmali teslim edecek şekilde hazır olacaktır. Kara tankerleri ile yakıt sevkiyatının yapılması halinde ise İdarenin yakıt talebine müteakip en geç 6 saat içinde sevkiyat mahallinde kara tankeri yakıt tahliyesini yapabilecek şekilde hazır olacaktır. Kara tankeri ile yapılacak sevkiyatlarda Deniz Nakil Araçlarına yakıt aktarımı Küçükyalı, Kartal İskelesinde veya İdarenin uygun gördüğü başka bir iskelede yapılacaktır. Alım idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılan 1. Kalem resmi ve kiralık araçlarda kullanılmak üzere 3.165.000 litre motorin temini söz konusu araçların ihtiyacı doğrultusunda Otomatik Taşıt Tanıma Sistemli Bayilerden/Dağıtıcılardan peyderpey alınacaktır. Ayrıca: Sözleşme süresi içerisinde il sınırları dışında Türkiye'nin herhangi bir yerinde görevli olan araçların bulundukları il sınırları içerisinde akaryakıt tanıma sistemi bulunmaması durumunda, alınacak akaryakıtların faturalandırma işlemi tutanak ile birlikte Yüklenici adına yapılacaktır. Tutanakta aracın km'si, alım saati, alım miktarı yer alacaktır. İstasyonlarda ve/veya araçlardaki sistemlerde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda (24 saat hizmet verecek şekilde) Yüklenici manuel olarak araçlara akaryakıt vermekle yükümlüdür. Sistemi kullanmaya başlayan birimlere ilave araç olduğunda idarenin talebi üzerine sistem (taşıt tanıma sistemi) bu araçlara da sözleşme hükümleri kapsamında ücretsiz monte ve gerektiğinde ücretsiz de monte edilecektir. İdare tarafından verilen araç listesi kapsamındaki tüm araçlara taşıt tanıma sistemi yüklenici tarafından ücretsiz olarak kurulacak ve çalışır hale getirilecektir. Montaj için gerekli malzeme, ekipman, personel ve servis ücretleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sitemle ilgili kurulum, montaj, de montaj, servis, raporlama , kullanım gibi tüm maliyetler yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. kalem jeneratörlerde kullanılacak 30.000 Litre motorin ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Aydınevlerde bulunan deposuna teslim edilecektir. 3. kalem deniz ulaşım araçları için 150.000 litre motorin ise Deniz Nakil Araçlarının yakıt deposuna alınacak olan akaryakıtın sevkiyatı deniz tankerleri veya kara tankerleri ile yapılacaktır. Yüklenici, Deniz tankerleri ile yapılacak olan sevkiyatlarda; İdare tarafından yakıt talebi yapıldıktan sonra en fazla 6 saat içinde KÜÇÜKYALI, KARTAL, YENİKAPI veya idarenin uygun gördüğü limanlarından birisinde deniz ulaşım aracına akaryakıt ikmali teslim edecek şekilde hazır olacaktır. Kara tankerleri ile yakıt sevkiyatının yapılması halinde ise İdarenin yakıt talebine müteakip en geç 6 saat içinde sevkiyat mahallinde kara tankeri yakıt tahliyesini yapabilecek şekilde hazır olacaktır. Kara tankeri ile yapılacak sevkiyatlarda Deniz Nakil Araçlarına yakıt aktarımı Küçükyalı, Kartal İskelesinde veya İdarenin uygun gördüğü başka bir iskelede yapılacaktır. Alım idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.10.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli dağıtıcı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K) tarafından verilen Dağıtıcı Lisansını veya noter tasdikli örneğini ihale dosyasında sunacaktır.

İstekli bayi ise  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K) tarafından verilen Bayilik Lisansını ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K) dan dağıtıcı lisansına sahip olan firmanın ihale konusu iş ile ilgili en az 45 istasyon (avrupa, anadolu yakası olarak ve bir yakada en az 20 istasyon olacak şekilde) akaryakıt temini için yetkilendirildiğine ilişkin belgeyi ihale dosyasında vermek zorundadır. (1. ve 2. Kalem için en az 45 istasyon şartı aranacaktır. 3. Kalem Deniz Nakil Araçları için istasyon sayı şartı aranmayacaktır.)

İstekliler verilecek lisans belgelerinin aslını veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerini ihale dosyasında vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE EN 590+Al Belgesi Uygulamada bulunan en son şekliyle, “Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" Belgesi) Akaryakıtların yukarıda belirtilen standartlara uygun olduğunu gösteren son ölçüm sonuçları ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-) İsteklinin dağıtıcı olması halinde; Petrol Piyasası Kanunu'na göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen işin bitim tarihine kadar geçerli akaryakıt dağıtım yetkisine sahip dağıtıcı lisansını ihale dosyasında sunması zorunludur.
2-) İsteklinin Bayi olması halinde;
a) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesini;
b) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Bayilik yapma üzerine verilmiş ve işin bitim tarihine kadar geçerli İstasyonlu Bayilik Belgesini;
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesini; isteklinin ihale dosyasında bu üç belgeyi birlikte sunması zorunludur.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü akaryakıt satış işi veya otomatik taşıt tanıma sistemli akaryakıt satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.