İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurumları Pamukkale Üniversitesi
İşin Adı 3 Kalem Akaryakıt
İlan Tarihi 12.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.10.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/435922

1-İdarenin
a) Adresi : PAÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KINIKLI KAMPÜSÜ YENİ HASTANE BİNASI ZEMİN KAT KINIKLI PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582966000 - 2582964712
c) Elektronik Posta Adresi : dssatinalma@pau.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3 KALEM AKARYAKIT (Motorin (Diğer Eurodizel) 30.000 Lt - Kurşunsuz Benzin 500 Lt - Motorin 30.000 Lt)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemize ait veya kiralama yolu ile kullanılan araçlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve Denizli dışında yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketi bayilerine ait istasyonlardan, otomatik taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. Jeneratör için motorin ise telefonla siparişe istinaden 24 saat içerisinde hastanemiz jeneratörlerinin bulunduğu yere teslim edilecektir. Kurşunsuz benzin, çim biçme makinelerinde kullanılacağından dolayı bidonla istasyondan alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Hastanemize veya kiralama yolu ile kullanılan araçlarına ait Denizli Büyükşehir Belediyesi dahilinde ve Denizli dışında yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketi bayilerine ait istasyonlardan otomatik taşıt tanıma sistemi ile, Jeneratör için motorin ise telefonla siparişe istinaden 24 saat içerisinde hastanemiz jeneratörlerinin bulunduğu yere, kurşunsuz benzin ise çim biçme makinelerinde kullanılacağından dolayı bidonla istasyondan 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : PAÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YENİ HASTANE BİNASI ZEMİN KAT İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 10.10.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyazsası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğuna dair belgeyi, 

2-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayiisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi olduğuna dair belgeyi (Herhangi bir sebeple bayilik sözleşmesi sözleşme süresinin içerisinde bitmesi halinde, sözleşme süresinin dolmasından önce yeni bayiilik sözleşmesinin idareye sunmak zorundadır.Bahsedilen konu hakkında kurumumuza intikal olan yasal durumlar hakkında, ihaleye teklif veren firma sorumludur. ) 

3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayiilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayiilik belgesini ihale dosyasına koymak zorundadır.

4- Teklif verecek firma, bayiisi olduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkez ilçeler sınırlarındaki ile Türkiye genelinde OTTS ile satış yapan firmaların isim telefon adres bilgilerinin yer aldığı belgeyi imzalı ve kaşeli şekilde ihale dosyasına koymalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yeni Hastane Binası Satınalma Müdürlüğü Kınıklı PAMUKKALE DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.