İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
İşin Adı İl Müdürlüğümüz Ve Bağlı Kuruluşlarına Yakacak (kömür-odun) Mal Alımı İşi
İlan Tarihi 13.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.09.2019 09:30:00
Son Teklif Tarihi 30.09.2019 09:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/435445

1-İdarenin
a) Adresi : DAĞGÖL MAHALLESİ PAGAN CADDESİ NO:10 MERKEZ/HAKKARİ 30000 HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
b) Telefon ve faks numarası : 4382119919 - 4382117035
c) Elektronik Posta Adresi : hakkari@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
il Müdürlüğüne 15 Ton Kömür, Hakkari SHM Müdürlüğüne 15 Ton Kömür ve 1 Ton Odun Yüksekova SHM Müdürlüğü 45 Ton Kömür ve 3 Ton Odun Şemdinli SHM Müdürlüğüne 15 Ton Kömür 2 Ton Odun Kadın Konukevi Müdürlüğüne 30 Ton Kömür ve 1 Ton Odun
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İL MÜDÜLÜĞÜ , HAKKARİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKOVA SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMDİNLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalanması ile birlikte 15 gün içerisinde malın teslim edilmesi gerekmektedir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dağgöl Mahallesi Pagan Caddesi No:10 Merkez Hakkari
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 09:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1. İstekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi
2. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif etmiş olduğu mal / mallara ait Yerli Malı Belgesi
5. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
6. Türkiye dışında üretim gerçekleştiren istekliler ise ilgili Ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale uhdesinde kalan  firma / firmalar kömür için İdarenin teknik şartnamesine uygunluğunu gösterir analiz raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Çevre Referans Laboratuarlarından almış olmalıdır ve  sözleşme imza tarihinden önce idareye ibraz etmek zorundadır.İhale uhdesinde kalan  firma / firmalar kömür için İdarenin teknik şartnamesine uygunluğunu gösterir analiz raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Çevre Referans Laboratuarlarından almış olmalıdır ve  sözleşme imza tarihinden önce idareye ibraz etmek zorundadır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.