İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt, Kalorifer Yakıtı, Tıbbi Gaz, Odun Ve Kömür
İlan Tarihi 13.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 14.10.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/440131

1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mahallesi 709 Sokak No:1 Merkez/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462265819-20-21 - 4462265810
c) Elektronik Posta Adresi : erzincan@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
15 Kısım Akaryakıt, Kalorifer Yakıtı, Tıbbi Gaz, Odun ve Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi, Tercan İlçe Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 112 Komuta kontrol merkezi, Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Kemah, İliç, Kemaliye İlçe Entegre Hastaneleri
c) Teslim tarihleri : Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tercan Devlet Hastanesi, Refahiye Dr. Fahrettin UĞUR Devlet Hastaneleri için; Akaryakıtlar için 01.01.2020 günü işe başlanıp 31.12.2020 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık tesisleri araçları tarafından yüklenicinin kendi pompasından araçların yakıt tanklarına ve sağlık tesisi jeneratörlerine dolum suretiyle teslim alınacaktır. Kömür ve kalorifer yakıtı için sözleşmenin imzalanmasına müteakip takip eden ilk iş günü işe başlanıp 30.05.2020 tarihine kadar idarenin siparişi üzerine 5 gün içerisinde göstereceği yere tüm giderler istekliye ait olmak üzere sipariş miktarı kadar odun ve kömürler teslim edeceklerdir. İstenilecek parti miktarı en fazla 4 dır. Tıbbi Gazlar İçin; Sağlık tesisinin yazılı, sözlü, telefon veya faksla yapılacak olan talebi üzerine tüpler teknik şartnamede yer alan süreler içerisinde teslim edilecektir. Talep edilen oksijen gazı en geç 24 saat içerisinde tesisine teslim edilecektir. Ürünlerin teslimine 01.01.2020 tarihinde başlanıp, 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Entegre Hastaneleri İçin; Yüklenicinin Taşıt Tanıma Sistemi olan akaryakıt istasyonları 01/01/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar yüklenicinin akaryakıt istasyonlarından ve aynı firmanın taşıt tanıma sistemine sahip olan akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerlerden idarenin araçlarına ihtiyaç nispetinde "Taşıt Tanıma Sistemi" ile partiler halinde teslim edilecektir. Ayrıca yılda 2(iki) defa Merkez birimler ile Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Kemah, İliç, Kemaliye İlçe Devlet Hastaneleri Jeneratör depolarına Motorin(diğer), teslim edilecektir. Odun ve kömürlerin teslim yerleri teknik şartnamede yer alan birimlere yüklenici tarafından teslimat yapılacaktır. Teslimat sırasındaki tüm giderler ve istifleme işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 14.10.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Akaryakıt ve KAL-YAK için

1-Faaliyet alanı ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatını,

2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen İstasyonlu Bayilik Lisansını,

3-Bayiliğini yaptığı şirket ile imzaladığı bayilik sözleşmesini,

Tıbbi Gazlar İçin

1-Sağlık Bakanlığı medikal oksijen gaz üretimi ve dolumu ile ilgili izin belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin Motorin (Euro Dizel) Erzincan Merkez, Motorin (Euro Dizel) Tercan, Motorin (Euro Dizel) Refahiye, Motorin (Euro Dizel) Sağlık Müdürlüğü Taşıt Tanıma Sistemi, Benzin (Kurşunsuz) Erzincan Merkez, Benzin (Kurşunsuz) Sağlık Müdürlüğü Taşıt Tanıma Sistemi, Kalorifer Yakıtı, Likit Azot Gazı, Oksijen Gazı, Azotprotoksit Gazı, Karbondioksit Gazı, Kuru Hava Gazı, Kömür, Odun kısımlarında %1(Bir ), Helyum Gazı kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.