İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Teşkilatına Ait Taşıtlar Ve Yer Destek Cihazlarına 2020 Yılı İçin Atos Sistemli Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.11.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 13.11.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/494947

1-İdarenin
a) Adresi : KARŞIYAKA MAH. ZEKİ ERGEZEN BUL. YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ELAZIĞ-MUŞ KARAYOLU ÜZERİ 12100 MERKEZ/BİNGÖL
b) Telefon ve faks numarası : 4262132370-6926 - 4262132438
c) Elektronik Posta Adresi : bingolsatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Teşkilatına Ait Taşıtlar ve Yer destek cihazları için ATOS sistemi ile 70000 Lt Kurşunsuz Benzin(95 Oktan), 330000 Lt Motorin (Diğer) Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yükleniciye ait veya yüklenici ile aynı ana dağıtım şirketine bağlı akaryakıt istasyonu/istasyonlarından idare tarafından bildirilen tüm araçların depolarına ihtiyaçlarına göre kısmi olarak pompa teslimi şeklinde gerçekleştirilecektir. Yer destek cihazlarına tanker ile teslim yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Yükleniciye ait veya yüklenici ile aynı ana dağıtım şirketine bağlı akaryakıt istasyonu/istasyonlarından idare tarafından bildirilen tüm araçların depolarına ve yer destek cihazlarına ihtiyaçlarına göre 01.02.2020-31.12.2020 tarihleri arası 7 gün 24 saat kesintisiz yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.11.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olan belgenin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

1) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan “DAĞITICI LİSANS” belgesini,

2) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan “BAYİ LİSANSI” ve Tek Elden Satış Sözleşmesini


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.