İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Ürünleri Alımı
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.11.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 8.11.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/498809

1-İdarenin
a) Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462116000 - 2462120869
c) Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TOPLAM 1.320.000,00 LT ( 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 50.000,00 LT, Motorin 1.250.000,00 LT VE Motorin (Diğer ) 20.000,00 LT) AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediyemiz Bünyesinde bulunan Resmi Araçlar , Kiralık Hizmet Araçları ve İş Makinelarının Akaryakıt İhtiyaçları ; İdaremizin ihtiyacı olan 95 Oktan kurşunsuz benzin ve motorin Yüklenici firmaca temin edilen Akaryakıt Yakıt Tankeri ile idarenin bünyesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi akaryakıt dağıtım istasyonuna teslim edilecektir. Ayrıca yüklenicinin istasyonundan veya anlaşmalı istasyonlardan yurt içi ve Taşıt Tanıma Sistemine sahip Isparta ili Merkez İlçesi lokasyonunda (mücavir alan sınırında) en az 2 adet Akaryakıt istasyonları pompa teslimi olarak idaremize ait kiralık ve resmi plakalı araçlarımıza yüklenici tarafından temin edilen ( Taşıt Tanıma Sistemi (TTS ) , Taşıt Kiti, Anahtarlık ve Kartlar vb.) sistemlerle Araçların Yakıt Depolarına Pey der Pey teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Belediyemiz Bünyesinde bulunan Resmi Araçlar ,Kiralanan Hizmet Araçları ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçları ; 95 Oktan kurşunsuz benzin ve motorinin teslimat yeri idarenin bünyesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi akaryakıt dağıtım istasyonudur. Ayrıca idarece belirlenen şehir içi ve şehir dışı görevlere çıkmaya haiz araçlara taşıt tanıma sistemi takılarak bu tip araçlara akaryakıt ,yüklenicinin istasyonundan pompa teslimi olacaktır. Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup,iş başlama tarihi 01.01.2020 ,sözleşmenin süresi 12 (on iki) aydır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni işe başlama tarihi yükleniciye bildirilir. Ancak söz konusu sözleşmenin süresi 31.12.2020 tarihine kadardır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
b) Tarihi ve saati : 08.11.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Petrol Piyasa Kanunu hükümlerine uygun olarak

İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş Ve İş Bitim Tarihine Kadar Geçerliliği Olan Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belgeyi,

İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse : Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Ve İş Bitim Tarihine Kadar Geçerliliği Olan Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı Ve Bayilik Sözleşmesini,

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş Ve İş Bitim Tarihine Kadar Geçerliliği Olan İstasyonlu Bayilik Belgesini;

İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı'ndan alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi" teklifler ile birlikte sunulacaktır.

Türkiye sınırları dâhilinde Taşıt Tanıma Sistemine sahip  faal bayisi olduğu dağıtım şirketinin ticaret  unvanı altında işlettiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları ile bayilik verdiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları veya anlaşma sağladığı otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonlarının en az 30 il merkezi ve üzerinde en az 1 ve Türkiye genelinde ise en az 200 ve üzeri olduğunu gösterir listeyi  

ve Isparta Belediyesi merkez ilçe sınırları içerisinde Dağıtıcı ise; kendisine bağlı akaryakıt bayilerini, Bayii ise; bayisi olduğu dağıtım şirketine ait en az 2 ( iki) adet  taşıt tanıma sistemine haiz Isparta ili Merkez İlçesi lokasyonunda (mücavir alan sınırında)  istasyonu gösteren adres listesini  Akaryakıt Dağıtım İstasyonu olan veya anlaşmalı  bayisi olduğunu gösterir belgeyi  ihaleye gireceği ana akaryakıt dağıtım şirketinden kaşeli imzalı olarak teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Tek sözleşmeye bağlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ve/veya Özel Sektörde " akaryakıt ürünleri ( motorin,benzin vb.) " satımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.