İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman Fidanlık Müdürlüğü- Eskişehir
İşin Adı Akaryakıt(motorin(diğer))
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.10.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.10.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/502508

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ KÜTAHYA YOLU 10.KM 26160 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2223241210 - 2223241218
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt(Motorin(diğer))
b) Niteliği, türü ve miktarı :
20.000 Litre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü (Kütahya Yolu 10 Km- Eskişehir) ambarlarına ve araç tanıma cihazına sahip akaryakıt istasyonu pompalarından araçlara
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten sonra sözleşmesinde ve şartnamesinde belirtilen süre olan 45 gün içinde mesai saatleri dahilinde partiler halinde akaryakıt tanklarına ve 45 gün süresince pompalardan araçlara teslim
d) İşe başlama tarihi : İşe başlama tarihi sözleşme tarihidir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.10.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekli, Akaryakıt Dağıtım Şirketleri ve Pazarlama kuruluşu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden veya TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış ve 2019 yılını kapsayan akaryakıt dağıtım şirketi lisansının aslı veya noter tasdikli sureti.
2- İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayisi ise; 2019 yılını kapsayan, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
3- Teklif edilen akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun olduğunu gösterir analiz raporu teklif mektubu ile birlikte verilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.