İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı Kalorifer Yakıtı
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.11.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.11.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/506079

1-İdarenin
a) Adresi : EMIRBEYAZIT MAHALLESI DIRGEME YOLU NO:1 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141904 - 2522141529
c) Elektronik Posta Adresi : muglalojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
35000 Kg. Kalorifer yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne KOM-Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Marmaris Polis Evi, Fethiye Polis Evi Kalorifer Kazan Dairelerine boşaltılmak suretiyle
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 tarihinden sonra başlar, 31.12.2020 tarihinde sona erer.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ali Gaffar OKKAN Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.11.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alım Konusu Malın Ulusal Standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeler: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak çıkartılan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanan;

1. Kalorifer Yakıtı TS- 2177-TSE-F-RF1’de(uygulamada bulunan son şekliyle ) standardına uygun olarak pazarlanması zorunludur. İhaleye katılacak, akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketi ise adı geçen belgeleri, İhaleye katılacak, akaryakıt satış istasyonları ise dağıtım ve pazarlama şirketinden verilecek akaryakıtın ilgili standartlara uygun olduğu ve garantileri altında olduğuna dair belgeyi sunacaklardır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Bayilik Lisansı

b. İhaleye katılacak akaryakıt satış istasyonları için her hangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinden ihalenin yapılacağı veya ilanın yayınlandığı yıl içerisinde almış olduğu akaryakıt istasyon bayilik belgesi

c. İhaleye katılacak, akaryakıt toptan satıcısı ise toptancı olduğu dağıtım ve pazarlama şirketinden ihalenin yapıldığı veya ilanın yayınlandığı yıl içerisinde alınmış durumunu tevsik eden belge. İhaleye katılacak, akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketi ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösterir belge5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.