İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(teiaş) 10. Bölge Müdürlüğü Samsun
İşin Adı Muhtelif Hırdavat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 11.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.10.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.10.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/497679
İşin Adı : Muhtelif Hırdavat Malzemesi Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330
b) Telefon ve faks numarası : 3622668140 - 3622665249
c) Elektronik posta adresi : 10grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.teias.gov.tr/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekli Listedeki 14 Adet Makine ve Ekipman
b) Teslim [yeri / yerleri] : TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü Ambarlarına (SAMSUN) teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü- İstiklal Mah. 2122. Cad. No:3 P.K.133 55330 Tekkeköy/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 18.10.2019 - 10:30


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3. İhale dokümanları içinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5.İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.9 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Teklif edilen malzemeye ilişkin Teknik Şartnamede istenilen yeterlik şartlarını gösteren (broşür, katalog vb)  belgelerin teklif zarfında, tekliflerle birlikte sunulması zorunludur.  (Hangi marka ve modeli teklif ettiği belli olmayan tekliflerde o kaleme ait teklif geçersiz sayılacaktır.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İş deneyim belgesi istenmediğinden benzer iş tanımı yapılmamıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (KDV Dahil) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü- İstiklal Mah. 2122. Cad. No:3 P.K.133 55330 Tekkeköy/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

EK
Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi Miktarı
1 Jeneratör adet 1
2 Kaynak Makinası adet 1
3 Kılavuz Pafta Takımı adet 1
4 Matkap (Elektrikli-Darbeli) adet 1
5 Matkap (Kırıcı- Delici) adet 1
6 Matkap (Şarjlı) adet 1
7 Somun Sıkma Makinesi (Şarjlı) adet 1
8

Taşlama Makinası (Elektrikli)

adet 1
9 Tork Anahtarı adet 1
10 6 Tonluk Bucurgat adet 1
11 Tel Kesme Makası adet 1
12 Mandikapan Makara adet 1
13 Hat Arabası  adet 1
14 Hidrolik Kriko adet 1