İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Kalorifer Yakıtı (motorin)
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.12.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 18.12.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/587976

1-İdarenin
a) Adresi : EMİRLER MAHALLESİ SAĞLIK SOKAK NO 4 06840 GÜDÜL/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3127280492 - 3127280473
c) Elektronik Posta Adresi : ankaragudul@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
35.000 (otuşbeşbin) litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No 4 Güdül /ANKARA Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bulunan kazan dairesindeki yakıt tankına idarenin talebi üzerine en kısa süre içerisinde( olağanüstü durumlarda oniki saat ) idarenin istediği miktarda ve mesai saatleri içerisinde
c) Teslim tarihi : İdare ile Yüklenici mal alım sözleşmesini imzalandıktan sonra işe başlama tarihini müteakip, idarenin talebi üzerine malın teslimi sipariş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar haftaiçi mesai saatleri içerisinde ancak olağanüstü ve acil durumlarda idarenin uygun görmesi halinde malın teslimi mesai saatleri dışında da yapılabilir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği -Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No:4 Güdül/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun Hükümlerine uygun olarak alınmış"Dağıtıcı Lisansı"nın aslını veya noter tasdikli suretini,

b) İstekli akaryakıt bayii ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun Hükümlerine uygun olarak alınmış "Bayii Lisansı"nın aslını veya noter tasdikli suretiyle birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu "Tek Elden Satış Sözleşmesi"nin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ile birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği -Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No:4 Güdül/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.