İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sinop Aile,çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
İşin Adı Sinop Aile,çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ve Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı 12 Ay Süreli Kısmi Teklife Açık Kalorifer Yakıtı (fue-oil Ve Motorin),araç Yakıtı (motorin), Jeneratör Yakıtı(motorin) Ve Benzin (95 Oktan) Alımı İşi
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.12.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 24.12.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/616127

1-İdarenin
a) Adresi : GELİNCİK MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:4 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : 3682615227 - 3682615839
c) Elektronik Posta Adresi : sinop@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
178500 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4 Numara), 24000 Litre Motorin (Kalorifer Yakıtı),40.000 Litre Motorin (Araç Yakıtı) , 4350 Litre Motorin (Jeneratör Yakıtı), 170 Litre Benzin (95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kalorifer Yakıtı alacak Müdürlükler (Fuel-Oil - Motorin) (Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü-Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü-Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü) Jeneratör Yakıtı alacak Müdürlükler ( Motorin) (Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü-Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü-Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü- Kadın Konukevi Müdürlüğü) Araç Yakıtları yüklenicinin göstereceği istasyondan alınacaktır. Benzin (95 oktan) çim kesme makinelerinde kullanılacaktır.
c) Teslim tarihi : Alımlar Müdürlüklerce ihtiyaç oldukça 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında peyderpey alınacaktır. (Sipariş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde teslimat yapılacaktır.)


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GELİNCİK MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:4 SİNOP
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş,iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge

2-İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise;teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan alınmış,iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik sözleşmesi

3-  I.,II.,III.VII.kısımlar için İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş,iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu veya istasyonsuz bayilik belgesi

4-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş,iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.