İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İznik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı İçerisinde Belediye Hizmet Araçlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Mal Alımı
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.12.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 27.12.2019 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/622038

1-İdarenin
a) Adresi : Beyler Mh. Kılıçarslan Cd. 97 16860 İZNİK/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2247571010 - 2247578191
c) Elektronik Posta Adresi : iznikbldsatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
12.000 Litre Kurşunsuz 95 Benzin ve 140.000 Litre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici idarece verilecek teslimat programına ve yapılacak değişikliklere uymak zorundadır. Akaryakıtı araçlara fiş karşılığı istasyon pompasından teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 12 ay (on iki) içinde idaremiz talepleri doğrultusunda teslimat yapılır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ EK HİZMET BİNASI KAT:2 MECLİS TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 27.12.2019 - 15:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye ; Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu veya Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olan istekliler katılabileceklerdir.
İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise ;EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ekinde sunacaktır .
İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; Kuruluş tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti ile EPDK tarafından verilen lisans belgesinin aslı veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

 Teklif edilecek akaryakıt ürünlerinin TSE standart ve Tüpraş Spektifikasyonlarına uygunluk belgeleri teklif ekinde sunulacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ EK HİZMET BİNASI KAT:2 MECLİS TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.