İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hendek Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Hendek Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılına Ait Akaryakıt(50000 Lt Motorin-500 Lt K Benzin)
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.12.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.12.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/628569

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-HENDEK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Rasim Pasa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:145 54300 HENDEK/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası : 2646146094 - 2646146093
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILINA AİT AKARYAKIT(50000 lt Motorin-500 lt K Benzin)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Hendek Orman İşletme Müdürlüğü hizmet vasıtaları ve iş makinelerine 2020 yılı için toplam 50.000 lt motorin,500 lt Kurşunsuz benzin mal alım ihalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt, Taşıt Tanıma Sistemi bulunduğu tüm alanlarda teslim alınacaktır. Ayrıca idarenin talebi halinde yüklenici tarafından idarenin talep ettiği yere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin isteği doğrultusunda İdare araçlarına 01.01.2020 tarihinden itibaren 365 (ÜçYüzAltmışBeş) takvim günü süresince 31.12.2020'ye kadar yükleniciye ait "Taşıt Tanıma Sistemli" akaryakıt istasyonlarından peyderpey teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.12.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hendek Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İstekli bir Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge

2- İstekli bir Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve sözleşmesi

3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

 d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösterir bayilik lisansı.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Araçlara takılan taşıt tanıma cihazlarının bakım, onarım ve servis hizmetlerinin tamamı yükleniciye ait olup, hizmetleri ücretsiz yapacaktır. Takılan cihazlardan değiştirilmesi gerekenler yüklenici tarafından değiştirilecek, bunun içinde ek ücret talep edilmeyecektir.  Araçlara   takılan   cihazların   arızalı   olmasından,   istasyonlarda   akaryakıtın   araçlara doldurulurken ve doldurulduktan sonra yüklenicinin dikkatsizlik ve ihmal gibi nedenlerden dolayı verilen zararların tamamından yüklenici sorumlu olacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Alınacak akaryakıt ürünleri TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olacaktır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.