İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı Elektrik Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.12.2019 09:00:00
Son Teklif Tarihi 25.12.2019 09:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/614596

1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi : isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
568 Kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Üsküdar ilçesi, Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 adresinde bulunan Lojistik Merkezi'ne peyderpey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Elektrik malzemeleri; işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 - Üsküdar / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 - 09:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

7.5.6.1. İstekliler; tedarik edecekleri elektrik malzemelerine ait ürünlerin markalarını teklif cetvelinde belirtecektir. Teklif cetvelinde marka belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır

7.5.6.2. İstekliler; aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan İhale konusu alım kapsamındaki teknik şartnameye uygun malzemeleri; ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 adresinde bulunan Lojistik Merkezine eksiksiz teslim edeceklerdir.

7.5.6.3. İstekliler; Numune Teslim Tutanağını teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numune getirmeyen, numuneleri eksik getiren, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve numune teslim tutanağını teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İdareye Teslim Edilecek Elektrik Malzemelerine ait numune listesi:

1- 1 adet Ampul 15 Watt Spiral

2- 1 adet Armatür Led Panel Sıva Üstü 60*60

3- 1 adet Armatür (250 W Sodyum Yol-Cadde)

4- 1 metre Çelik Zırhlı Kablo 3*35+16

5-1 adet Direk Eteği

6- 1 adet Grup Priz 3 LÜ 2 MT

7- 1 adet Güç Kaynağı 160mA

8- 1 adet Güç Kontrol Rölesi RG 3 15 CLS

9- 1 adet K Otomat C-100 Amper

10- 1 metre Kablo NYAF 2.5 luk

11- 1 metre Kablo NYAF 10

12- 1 metre Kablo NYY 2*6

13- 1 metre Kablo NYY (3*35+16)

14- 1 metre Kablo NYY (4*6)

15- 1 metre Kablo TTR (3*1.5)

16- 1 metre Kablo TTR (4*4)

17- 1 adet Kaçak Akım Rölesi 3*40+300 Ma

18- 1 adet Kaçak Akım Rölesi 40 AMPER 300 MA

19- 1 adet Kalem Pil

20- 1 adet Kalem Pil Şarjlı

21- 1 adet Kargaburnu 180'lik

22- 1 adet Klasik Direk Aplik

23- 1 adet Kompakt Şalter 200 Amper

24- 1 adet Konik Direk 10 m'lik

25- 1 adet Kontaktör 3TG 10

26- 1 adet Led Ampul 12 Watt E27 Duylu

27- 1 adet Led Ampul 6 Watt Rustik E27 Duylu

28- 1 adet Led Panel 9 W SMD

29- 1 adet Led Projektör 200 Watt

30- 1 adet Led Trafosu 29.5 Amper

31- 1 metre Mikrofon Kablosu

32- 1 metre NYY Kablo 3*50+170

33- 1 adet Pense

34- 1 adet Plc Ampul 26 Watt 4 Pinli (840)

35- 1 adet Priz Topraklı (Kapaklı)

36- 1 adet Ray Tip Termik 10A

37- 1 adet Role Kaçak Akım 3*40 30MA

38- 1 adet Sahne Ampulü Par 30

39- 1 adet Seviye Flatörü 10 Mt Kablolu

40- 1 adet Sıva Altı Anahtar

41- 1 metre Şerit Led 3 Cipli Dış Mekan 12 Volt

42- 1 adet Termik 3 A- 6 A

43- 1 adet Topraklı Dişi Fiş

44- 1 adet İzoleli Tornavida Seti

45- 1 adet Trafo Led 24 V-14.5 A 350 W

46- 1 adet Trifaze Erkek Fiş 5*16 Amper

47- 1 metre TTR 3*4

48- 1 adet W-Otomat 80 Amper

49- 1 adet Y Buat 120 Lik

50- 1 adet Yağlı Radyatör (Isıtıcı)

51- 1 adet Yan Keski 180 lik

52- 1 metre Zırhlı Kablo NYFGBY (4*16)


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen elektrik malzemeleri tedarik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 - Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.