İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
İşin Adı Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4 )
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.01.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 2.01.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/618272

1-İdarenin
a) Adresi : DOGAN MAH. SEYHMUSA CADDESI 1 56100 MERKEZ SİİRT MERKEZ/SİİRT
b) Telefon ve faks numarası : 4842243268 - 4842232269
c) Elektronik Posta Adresi : abb.etcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KALORİFER YAKITI ( FUEL OİL 4 ) 180.000 KİLOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SİİRT E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ KALORİFER DAİRESİ
c) Teslim tarihi : KALORİFER YAKITI ALIMINA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 15.01.2020 TARİHİNDE BAŞLANACAK OLUP, PEYDER PEY OLARAK 30.06.2020 TARİHİNE KADAR TESLİM ALINACAKTIR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SİİRT E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 02.01.2020 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir akaryakıt ve dağıtım kuruluşu ise ihale tarihinde geçerli bulunan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge veya istekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair tek elden satış bayilik sözleşmesini ve bayisi olduğu akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun EPDK tarafından verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi sunması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİİRT E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.