İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı 11450 Litre Motorin Ve 6935 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/625798

1-İdarenin
a) Adresi : Karabucak Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat 07570 DEMRE/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428714223 - 2428714211
c) Elektronik Posta Adresi : demre@antalya.pol.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6935 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 11450 litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Demrede bulunan akaryakıt istasyonu
c) Teslim tarihi : İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren, teknik şartnamede belirtilen şartlarda idarenin araçlarına idarenin belirleyeceği limitlerde dolum yapılacaktır. Ayrıca idarenin bulunduğu adrese talep edildiği zamanlarda teslim edilecektir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karabucak Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınmış "İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansı" Belgesi

2.İhaleye Katılacak Akaryakıt satış istasyonları için her hangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketlerinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış olduğu Akaryakıt pompa satış istasyonu bayilik belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhaleye katılacak istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı sahipleri herhangi bir dağıtıcı lisansı sahibi ile ihalenin yapılacağı veya ilanın yayınlandığı yıl içerisinde sözleşmenin bulunduğuna dair belge5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karabucak Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler teklif mektubunda açıklanacaktır. Malın kalitesinde şüpheye düşüldüğünde yapılacak laboratuvar analizlerine ait masraflar yükleniciye aittir. a) YÜKLENİCİ teslim ettiği malların 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak çıkartılan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğine göre hazırlanan standartlara uygun olmaması durumunda kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tazmin edecektir. b) Garanti süresi içinde evsafını kaybetmiş mallar YÜKLENİCİ ye tebligatın yapılmasını müteakip en geç (10) gün içerisinde YÜKLENİCİ, bozuk mallar kullanılmamış ise yerine yenisini getirmeye, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tazmin etmeye mecburdur. c) Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf (Kontrol muayenesi, değişecek malın ilgili birimlere nakli vb. gibi) YÜKLENİCİ ye aittir. Akaryakıtın bozuk ve standartlara uygun olmamasından dolayı idareye ait araçların zarar görmesi halinde her türlü zararı yüklenici karşılayacaktır.