İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Cezaevi Müdürlüğü-e Tipi Kapalı Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı 2020 Yılı Motorin (eurodiesel) Yakıt
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.12.2019 13:30:00
Son Teklif Tarihi 10.12.2019 13:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/631754

1-İdarenin
a) Adresi : FATIH MAHALLESI YAPRAKLI YOLU 4.KM NO:111 18100 ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası : 3762132103 - 3762131457
c) Elektronik Posta Adresi : cankiri.ecik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1- Kurumumuz araçlarına takılacak olan (9 adet) taşıt tanıma sistemi ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından teslim alınacaktır. 2- Türkiye Genelinde araçlarımız anlaşmalı akaryakıt istasyonundan taşıt tanıma sistemi ile yakıt alacaktır. 3- Taşıt tanıma sistemi bulunmayan veya arızalı olan anlaşmalı akaryakıt istasyonları yakıtı verecek ve manuel yakıt fişi keserek bir nüshasını görevli araç şoförümüze verecektir.
c) Teslim tarihi : 1- Kurumumuz araçlarına takılacak olan (9 adet) taşıt tanıma sistemi ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından teslim alınacaktır. 2- Türkiye Genelinde araçlarımız ihtiyacı nispetinde peyderpey anlaşmalı akaryakıt istasyonundan taşıt tanıma sistemi ile yakıt alacaktır. 3- Taşıt tanıma sistemi bulunmayan veya arızalı olan anlaşmalı akaryakıt istasyonları yakıtı verecek ve manuel yakıt fişi keserek bir nüshasını görevli araç şoförümüze verecektir. 1- Taşıt tanıma sistemi montaj yeri yüklenici firma ve idarenin uygun gördüğü yerde yapılacaktır. Kurumumuz araçlarına taşıt tanıma sistemi montajı işe başlama tarihine kadar tamamlanacaktır.Her türlü montaj gideri ve ileride doğabilecek arıza onarım giderleri yükleniciye aittir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:111 Merkez/ÇANKIRI)
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 - 13:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İştirakçi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden aslı veya noter tasdikli fotokopisini; İştirakçi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun istasyonlu bayisi olduğuna dair yazının aslı veya noter onaylı fotokopisini vermeleri gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:111 Merkez/ÇANKIRI) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.