İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kürtün İlçe Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı (2020 Yılı)
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/629291

1-İdarenin
a) Adresi : Aşağıuluköy Mahallesi 4.Cadde No:26 KÜRTÜN/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4567116951 - 4567116756
c) Elektronik Posta Adresi : yunus.yavas2@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN) VE 9000 LT MOTORİN (DİĞER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKARYAKIT ÜRÜNLERİ KÜRTÜN İLÇE MERKEZİNDE YÂDA KÜRTÜN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINACAKTIR. HER BİR ARACIN İSTİHKAKI İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEK VE BİLDİRİLEN İSTİHKAKLAR DOĞRULTUSUNDA ALIM YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : a) İhale Konusu akaryakıt Emniyet Amirliğimizin deposu olmadığından yüklenicinin depolarında muhafaza edilecek, Emniyet Amirliğimize ait taşıtlar ile jeneratör ihtiyaç durumuna göre Taşıtlar için: Akaryakıt istek fişi karşılığında akaryakıt istasyonu pompasından taşıtlarımızın deposuna akaryakıt dolumu şeklinde yapılacaktır. Jeneratör için ihtiyaç durumuna göre akaryakıt istek fişi karşılığında kurum personelinin getirdiği taşınabilir bidonlarla alım yapılacaktır. b) Akaryakıt istek fişi seri numaralı olacak ve alınacak akaryakıtın cinsi ve miktarı ile deposuna akaryakıt doldurulan taşıtın plaka numarası, akaryakıtın alındığı tarih, teslim alınan ve teslim edenin adı soyadı imzası vb. bilgileri içerir şeklinde iki nüsha şeklinde düzenlenecektir. İstek fişinin yüklenici firma tedarik edecektir. Teslim alma, teslim etme, muayene ve kabul işlerine ait belge tutanaklar Emniyet Amirliğimizin yetkililerince düzenlenecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kürtün İlçe Emniyet Amirliği Aşağı Uluköy Mah.4. Cadde No: 26
b) Tarihi ve saati : 12.12.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kürtün İlçe Emniyet Amirliği Aşağı Uluköy Mah.4. Cadde No: 26 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.