İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman Bölge Müdürlüğü- Antalya
İşin Adı Antalya Orman Kadastro Şube Müdürlüğü Ve Başmühendisliklerinin 2020 Yılı İhtiyacı Olan Akaryakıt
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/630782

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Orman Bölge Müdürlüğü Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07010 MURATPAŞA/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2423451448 - 2423451456
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Antalya Orman Kadastro Şube Müdürlüğü ve Başmühendisliklerinin 2020 yılı ihtiyacı olan akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı :
25.000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE SAHİP Petrol istasyonlarından Orman Genel Müdürlüğünün iş emirleri gereği, gerek Bölge Müdürlüğü sınırları gerekse Türkiye geneli İl, İlçe ve Mahallelerde Orman Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü ve Orman Kadastro Başmühendisliklerine ait hizmet araçlarına 01.01.2020 tarihinden itibaren peyder pey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar Antalya Orman Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü ve Orman Kadastro Başmühendisliklerine ait hizmet araçlarının talebi üzerine petrol istasyonundan teslimat yapılacaktır. Taşıt Tanıma Sistemi dışında yapılan teslimatlardan idare sorumlu değildir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  İhaleye teklif veren istekliler, iş bitim tarihine kadar geçerli olan

- İstekli bir"Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
- İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi" ise Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,
- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş yeri açma ve çalışma izin belgesi"ni

Vermeleri zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.