İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi - İmamoğlu
İşin Adı Motorin (diğer) Araçlar İçin Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 03.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/625506

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -İMAMOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Hürriyet Mah. 706 Sk. No: 30 01700 İMAMOĞLU/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3228913701 - 3228913705
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MOTORİN (DİĞER) ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
MOTORİN (DİĞER) ARAÇLAR İÇİN:14.000 LT)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SAĞLIK TESİSİMİZDE; RESMİ ARAÇLARDA, KİRALANAN HİZMET ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MOTORİN (ARAÇLAR İÇİN), İDARENİN UYGUN GÖRDÜĞÜ YERLERE GÖRE MEVZUATINA VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN TESLİM YAPILACAKTIR. SAĞLIK TESİSİMİZDEKİ ARAÇLAR İÇİN ARAÇLARA ARAÇ TANIMA SİSTEMİ TAKILACAKTIR. İHTİYAÇ LİSTESİNDE YER ALAN MOTORİN DİĞER (ARAÇLAR İÇİN) ALIM YAPILAN İDARENİN BULUNDUĞU YERLERDEKİ FİRMANIN KENDİ ADI ALTINDA İŞLETTİĞİ AKARYAKIT İSTASYONLARI (BAYİ) İLE ÖZEL ANLAŞMALARLA BAYİLİK KAPSAMINA ALDIĞI FİRMALAR VASITASIYLA TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, sözleşme konusu ürünler için gerekli olan tüm yasal yükümlülüklerini ve teknik şartnamede belirtilen şartları yerine getirerek işe başlama tarihi olan 01.01.2020 tarihinde işe başlayacaktır. Sözleşme konusu ürünler için tüm işlemlerin tamamlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici idare hizmetindeki araçların akaryakıt ihtiyacını, aracın yüklenicinin dağıtım istasyonları veya bayilerine gelmesine müteakip 7 gün 24 saat süreyle anında karşılayacak ve bunun için yeteri kadar yakıtı bulunduracaktır. İdare hizmetindeki araçlar için ihtiyaç duyulan akaryakıt, Araç Tanıma sistemine dahil akaryakıt satış istasyonları veya bayilerince peyderpey teslim edilecektir. Akaryakıt alımıyla birlikte sistem tarafından düzenlenecek ve aracın plaka, marka ve model, akaryakıtın cins, miktar, birim fiyat ve tutar, akaryakıtın alındığı yer, tarih, saat ve kilometre bilgilerini içeren bir fiş araç sürücüsüne verilecektir. İdare bazında ihtiyaç listesinde yer alan Motorin (Diğer) Araçlar İçin görevli araçların yakıt tankına otomatik yakıt alma sistemi vasıtasıyla petrol istasyonunda peyderpey olarak teslim edilecektir. İhale yetkilisi tarafından onay verilmeden idare bazındaki ihtiyaç miktarlarının aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olup teslimat yapılan idare tarafından hiçbir şekilde ödeme yapılmaz. Malın teslim alınması Muayene kabulü ve ödeme işlemleri ilgili idarelerce yapılabilecektir. Gerektiği durumlarda Ceza kesintisi de Ödeme yapan ilgili idare tarafından yapılacaktır. İşin Bitiş Tarihi: 31/12/2020'dir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İmamoğlu Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA;

İSTEKLİ BİR "AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU" İSE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU´NDAN (EPDK) ALINMIŞ VİZE SÜRESİ GEÇMEMİŞ, TEKLİF SAHİBİNİN "AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU" OLDUĞUNU TEVSİK EDEN LİSANS BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.

İSTEKLİ BİR "AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU BAYİSİ" İSE BAYİLİĞİNİN DEVAM ETTİĞİNE DAİR, BAYİSİ OLDUĞU AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU´NDAN ALINMIŞ, TEKLİF SAHİBİNİN MEZKUR DAĞITIM KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR YAZISI / BELGESİ İLE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU´NDAN ALINMIŞ BAYİ LİSANS BELGESİNİ  İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: 1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına, 2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 40
Nispi Değeri: Eşit olanlara puan uygulanacak
Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına, 2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir. 60

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.