İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bayat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı Motorin (diğer):62000 Litre Ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan):500 Litre
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.12.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 19.12.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/624692

1-İdarenin
a) Adresi : Büyük Mahalle Atatürk Caddesi 5 03780 BAYAT/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724912003 - 2724912417
c) Elektronik Posta Adresi : bayat1907@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
MOTORİN (DİĞER): 62.000 LİTRE VE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN): 500 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt yükleniciye ait Bayat Belediyesi sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonundan Belediyemiz araçları ve iş makinelerinin ihtiyacı doğrultusunda fiş karşılığında veya idarenin bedel talep etmeden göstereceği yere kuracağı pompa tertibatından (dökme olarak) teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP 10 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bayat Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlüğü-Büyük Mahalle Atatürk Cad. No:5 Bayat/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; teklif sahibi bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik sözleşmesi 

c) İstekli Enerji Piyasası Denetleme kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi

d)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış oldğu İşyeri Açma ve İzin Belgesini


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayat Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü-Büyük Mahalle Atatürk Cad. No:5 Bayat/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.