İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çamlıhemşin Belediyesi Muhasebe Memurluğu
İşin Adı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.12.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 30.12.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/632208

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. OSMAN KURTULUŞ CAD. 14 53750 ÇAMLIHEMŞİN/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4646517065 - 4646517486
c) Elektronik Posta Adresi : info@camlihemsin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
71640 Litre Eurodizel ve 2160 Litre Kurşunsuz 95 Oktan Benzin alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ YAKIT DEPOSU VE İHTİYAÇ HALİNDE FİŞ İLE ARAÇ DEPOSU DOLUMU
c) Teslim tarihi : Yakıt teslimi; sözleşme imzalandıktan sonra 5 ( beş ) gün içerisindeki tarihde başlamak üzere 31.12.2020 tarihine kadar ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Belediye yakıt deposu teslimi veya fiş karşılığı araç depo dolumu şeklinde peyder pey yapılacaktır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Osman Kurtuluş Caddesi No:14 Çamlıhemşin/RİZE
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 14:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Üretim İmalat Kapasitesi, Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler,

a) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu veya bayii ise Enerji Piyasa Düzenleme Kurumundan alınmış lisans belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

b) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise bayisi olduğu akaryakıt ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bayiilik sözleşmesi veya buna ilişkin yazının aslı veya noter tasdikli sureti,

c) İstekli bayiilik faaliyeti kapsamında kendi akaryakıtını taşıyor ise Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınan yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli suret,

d) Alım yapılacak petrol ürünleri ise TSE standartlarına veya Tüpraş spesifikasyonlarına uygunluk belge, bilgi ve taahhütnamesi,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çamlıhemşin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.